is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis van lord Macartneij, naar China.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JjAAR CHINA. XII. hoofdst. i. Afd. 8l

daante des aardkloots , belet de Chineezen, om, tot verbetering der fcheepvaart, de breedte en lengte van deszelfs onderfcheiden deelen, door waarneemingen omtrent de hemelfche ligchaamen te bepaalen. Doch ook bij de andere natiën , en zelfs bij die geene, onder welken de wijsgeeren belangrijke ontdekkingen gedaari hebben , worden dergelijke uitvindingen zelden tot nuttige einden aangewend, voor dat de groote uitvindftef van gezellige' kunften , naamlijk , de noödzaaklijkheid , haar heeft aangeprikkeld , om ' buitengewoone poogingen te doen. De oude Grieken , bij voorbeeld , hebben het , niettegehflaande al hunne kennis, en de vruc tbaarheid zoo Wel , als verheevenheid van hunnen geest , nooit zoo verre gebragt , dat zij, door middel van eenig werktuig, den ftand van eea fchip op zee konden bepaalen. Dewijl zij hunne fcheepvaart buiten de grenzen der Middelandfche zee weinig óf niet uitftrekten, Vergenoegden zij zich, dezelve, over dag, naar de waarneemingen van eenig gedeelte haarer kusten , of vari het een of ander der talrijke eilanden j die door dezelve verfbreid zijn, en des nachts, naaf dén III, deel. F ftand

Vaart door dé Geele ■ iee Den tweeden van Hooimaand»1793-