is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis van lord Macartneij, naar China.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAR CHINA. XIV. HOOFDST. 2. Afd. ÖÓ

nen brug, welker maakfel aan de ftof, die men daartoe gebruikt had, volkomen gelijk fcheen te zijn. De volmaaktheid van zoodaanig een gevaarte beftaat, buiten twijfel , in de wijs , op welke het aan het oogmerk , welk men zich in het (lichten van hetzelve heeft voorgefteld , beantwoordt. En deeze brug fchijnt ten deezen opzigte aan alle haare vereischten gantschlijk te voldoen. Zij is zeer breed; hecht en fterk gebouwd; en daar zij over een riviertje ligt , welk aan geene overftrooming onderheevig is, is zij boven dc hoogte der wegen, welken zij met elkander vereenigt , Hechts zeer weinig verheevén.

Den weg vervolgende, verkoozen fommigen van des ambasfadeurs lijfwachten . verdrietig van dus opgefloten te zijn ir rijtuigen , die zoo langzaam voortgingen, afteklimmen, en te voet te gaan. — Hierdoor kreeg het volk, welk zich, in verbaa zende menigte, op den grooten weg begee ven had, ten einde de vreemdelingen t< zien , gelegenheid , om hunne gedaante hunne houding 'en kleeding te onderzoeken De roode wangen, het witgepoederde hai deezer lijfwachten, en hunne naauwe en kort E 3 klec

VanTongchoe-fosnaaf Peking.Oogstmaand.1793-

r