is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis van lord Macartneij, naar China.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAAR CHINA. XV.HOOFDST.3.4^ 213

Aan de losfer en ongebondener zeden der Tartaaren was het toetefchrijven, dat men. op deezen weg reeds , gelijk op die var Europa , van tijd tot tijd, bedelaars ontmoette, 't Is waar, zij vielen niet lastig met woorden ; maar door hun onrein en bemorst voorkomen , beneevens het vertoonen van deeze ofgeene natuurlijke ol toevallige gebreken, gaven zij genoegzaam te kennen, dat zij het mededoogen en de liefdaadigheid der voorbijgangers zochten optewekken.

In den morgenftond van den vierden da£ hunner reis, ontdekten de Engelfchen, var verre, een uitfteekende linie, of liever eei fmalle en oneffen ftreep of merk, gelijl aan die, welke, fomtijds , door de aderei van quartz, aan dé z'rjden der bergen va Gneifs, in Schotland , op een' verren al ftand gezien , doch op eene onregelmaat ger wijs gevormd worden. — De voor zetting deezer lim'e tot de toppen der bei gen van Tartarije, was genoegzaam,om c aandacht der reizigers te bepaalen. Korte tïjd daarna onderfcheidden zij duidlijk c gedaante van eenen muur met kameelen,c eene plaats , alwaar men zulke gebouwi O 3 g

Reis nasff

de twurdlijke grenzen det rijks. Herfstmaand.

mi>

', Gezigt van den ! grooten [ muur.

l l

e n

ie

'P in e*