Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tertlgrtls nair Peling».Herfstmaand.

Da BRITSCH GEZANTSCHAP

de ievefzucht, kwamen nog ongerustheden en eene jaloerschheid van eene andere foort. Doch deeze waren van den kant der geenen, die gerekend werden, 'er gelegenheid toe gegeeven te hebben , zeer 'önfehuldig, —■ In eene der open plaatfen van des ambasfadeurs wooning, waren rotfén, in den Chineefchen fmaak, kunstig opgehoopt, Dezelve waren eigenlijk tot fieraad gemaakt; maar zij konden tevens dienen, om op den muur , die het paleis ihfloot, te klimmen. Van daar kon men fomwijlen de vrouwen der nabuurige huizen zien. Men zèide, dat, geduurende des -ambasfadeurs afweezigheid, fommigc perfoonen des gezantfchaps , bij 'ledigen tijd, doch zonder door een oïïvoegz-aame nieuwsgierigheid aahgedreeven te zijn , op den muur dier woonirg wandelden. Intusfchen werd deeze toevallige gebeurenis als zeer onbetanmiïjk opgegeeven, en de gehee'le nabuurfchep was1 'er over geërgerd. Maar zoo draa men 'er over klaagde, hield de wandeling onmiddelijk op.

Ten deezen tijde , verfpreidde zich , te Peking} een verward gerucht aangaande het kortftondig verfchil, welk nopens de plechtigheid, waaraan de ambasfadeur, wanneer

Sluiten