is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis van lord Macartneij, naar China.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Perllijf Peking. Herfstmaand.*793-

74 BRITSCH GEZANTSCHAP

in» daar geplaatst fchijnen te zijn, be„ zoomd."

„ De eenige omftandigheden, welke in „ de nagebootfte landfchappen der Chinee„ zen niet fchilderachtig zijn, bepaalen » zich tot de vreemde gedaante en de „ fchitterende kleuren hunner gebouwen. „ Intusfchen verdienen hunne golvende da„ ken het eerfte gedeelte deezer berisping „ niet; en de vooruitfteeking derzelven „ buiten de zijden des gebouws werpt een „ aangenaame lommer op de zuilenrei,

„ waardoor zij onderfchraagd worden.

„ Sommigen dier hooge torens, welken „ de Europeeërs pagoden noemen , zijn „ voor het verre-gezigt zeer gunstig; en, „ ingevolge van dien , worden zij veelal „ op hoogten geplaatst."

„ Niettegenftaande het juiste denkbeeld, „ welk de Chineezen zich van de kunst, „ om de tuinen te verfieren , hebben ge„ vormd, en den fmaak, waarmede zij alle „ de voorwerpen daarin met het grootfte „ voordeel weeten te fchikken , zijn zij „ niet alleen van de grondbeginfelen der „ gezigtkunde zoo wel, als van het be„ hoorlijk plaatfen van fchaduwen, ten n eenemaal onkundig, maar ook voor de

uit-