Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hels door Kiangnan naar Hangchoe-foe.Slagtmaand.♦793.

342 BRITSCH GEZANTSCHAP

neemen, fomtijds, bijzondere perfoonen , op onderfcheiden tijdftippen, of bij onderfcheiden omfiandigheden van hun leeven , toenaamen aan , die deeze of geene hoedaanigheid uitdrukken , of deeze of geene gebeurenis herleevendigen. Ieder familienaam wordt door perfoonen van alle verfchillende klasfcn gedraagen. De gelijkheid van dergelijke naamen fluit , echter , eenige betrekking in. Alle de geenen , welke dien naam draagen , moogen het huis der geenen, welken zij onderllellen , hunne algemeene voorouders geweest te zijn, bezoeken (r~).

Een

twintig eeuwen voor fou-kt geleefd hebbende, dat is, omtrent tweeduizenden drie honderd jaar voor het tijdftip . waarop de kundigfte tijdreke. "naars den zondvloed ftellen, die, volgens den Hebreeuwfchen tekst des Bijbels, in het jaar 1656 na de fchepping der waereld voorgevallen is. Cos.

sign ij.

(i-) De Chineefche wetgeever, die deeze wet gemaakt heeft, fchijnt in het oog gehad te hebben , de menfchen door het bloedverwandfchap naauw aan elkander te verbinden. Die wijsbegeerte , die den mensen van de gezellige famenleeving aftrekt, die hem ten aanzien van de gevoelens der natuur onverfchillig en ongevoelig maakt, die hem boven alle hoe ook genaamde

voor-

Sluiten