Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reis door Kiangnan naar Hangchoe foe. Slagttnaand.1793.

344 BRITSCH GEZANTSCHAP

men, met elkander trouwen. Die van twee broeders , die denzelven naam draagen , moogen zulks niet doen.

Offchoon in China de naamen nooit eene onderfcheiding aanduiden ; offchoon 'er geen erflijke adeldom plaats heeft; wordt 'er echter over 't algemeen , van de geflachtlijst veel werk gemaakt. Die geen , welke, tot eene hooge oudheid toe, zijne voorouders kan opnoemen, als lieden , welke zich door hunne bijzondere deugden , of door hunne openbaare dienden , of door de eerbewijzen, welken zij ingevolge van dien van de regeering verkreegen hebben , voortredijk hebben gekweeten ; die , zeg ik, wordt veel meer geacht, dan nieuwe menfchen (j). — Zij,

weICO Dit wil zegaen, dat men aan iemands deugden en dienden zelfs in zijne afdamlingen hulde doet. De eerbied voor zijne voorouders vereenigt zich, bij deeze gelegenheid, met de achting, welke men aan uitmuntende deugden en verdienden verfchuldigd is: maar door deeze achting wordt aan hem , die 'er het voorwerp van is geen voorrang , geene gunst, geen voorrecht verworven. In China heeft geen adeldom plaats, geene verdeeling van bevoorrechte geflachten, ge'. lijk in Indie. Het fydema van gelijkheid fchijnt-

een

Sluiten