is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Syrie en Egypte, in de jaaren 1783, 1784 en 1785.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii4 Reize door Syrië en Egypte.

noodige toebereidzelen om hem weder in Egypte te brengen en befteedde alle zijne zorgen om die te doen verhaasten. Men wagtte nog flegts eene hulpbende van zes honderd mannen, welke de Rusfen beloofd hadden, toen de onverduldigheid van AliBek hem het befluit deedt neemen van te vertrekken. Daher gebruikte alle drangredenen om hem zijnen togt nog enige dagen te doen uitftellen om den Rusfen tijd te geeven om daar te koomen; doch ziende dat niets hem de uitvoering van zijn befluit konde doen uitftellen , deedt hij hem verzeilen van vijftien honderd ruiters, onder geleide van OtMaN, eenen zijner zoonen. Enige dagen daarna, in de maand April 1763, kwamen de Rusfen met hunne verfterking, die, fchoon zoo groot niet als men gedagt hadt, egter Daher veel fpijt deedt gevoelen dat hij haar nu niet gebruiken kon; doch deeze fpijt was vooral bitter, toen Daher zijnen zoon met zijne ruieers als vlugtelingen zag aankoomen en hunne nederlaag en die van A e 1 - Bek vernam. Hij was 'er te meer door aangedaan omdat hij , in plaats van een magtig bondgenoot te winnen, eenen vijand op den hals kreeg, die te dugten was door zijne haat en werkzaamheid. Dat vooruitzigt was in zijnen ouderdom bedroefd en het {trekt voorzeeker zijn karakter tot eer dat hij *er niet meer door ter nedergeflaagen wierdt; daar kwam ook nog een gelukkig toeval bij zijne fland-

vas-