Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

220 COLLISUS—C0LL0QU0R.

COLLTSUS (Conlifus), us, m. famenfiotuig, bij yoorb. margaritarum, Plin. H N. IX, 35.

COLLISUS, a, mn, zie CoIIido.

COLLiTUS , a , um, zie Collino.

COLLÖCATÏO (ConlocO, önis, f. j) p, plaatzing eener zaak op kaare recht, plaats, de plaatzing of rechte plaatzing, ordening, bij yoorb. verborum , Cic. Ór II, 13. III, 43. Or. 70: argumentornm. Cic. Or. II, 42: fiderum, Cic. Univ 9 : 2) de opzetting eener zaak aan eent plaats: yan daar a) de oprichting eene: zaak, bij yoorb. moenium, Vitruv. V. 3: b) uHtroiiwing of uitzet, bij yoorb'. fihae, Cic. Cluent. 66.

COLLÖCO of beter CONLOCO, avi, atum, are, 1) eene zaak op haare plaats zetten, feilen, of leggen, plaatzen, oprichten, bij voorh. fignum Jovis , Cic. Cat. III, 9: verba c'ollocat'a, Cic. Ór. 24: van daar iet in eene goede fchikking fielten, ordenen, in orde zetten of leggen, hij yoorb. rem militarem, Cic. ad' Div.

H, 13: chlamydem, ut apte pendeat, Ovid. Met. II, 733: coxatn, Win. Ep. II, 1, i. e. inrichten, inzetten: 2) iet op eene plaats (lellen, zetten of leggen , Mj yoorb. fe in arborem, Plant.' Aul. IV, 8,6: vafa & fervos in tabernam, Ibid. Men. V, 6, 28: exercitum in provinciam, Sall. Jug. 61 (65): alicui infidias, Cic. Md. 10: fedem ac domici'ium i. e. oprichten, opflaan, Cic. Verr. II, 31 aliquem in toto, Cic. Harufp. 25: femam 111 tuto, Quintil. XII, 11: fe in otium, Plaut. Merc. III, 2, 10: milites in liyberms, Caef. B. G. III, 29: columnas, Cic. Q. Fr. III, i, 1 : van daar a) inkwartieren, huisvesten, bij voorb. fe Atbènis, Cic. Fin. V, 1: homines in agris, Nep. Milt. 2: cf. Cic. Phil. II, 39': comités apud aliquem, Cic. Verr. I, 24: en Tropisch, fe in fcientia, Cic. Off. I, 44: in vita meretricia, Cic. Coel. 20,

I. e. zich overgeven enz.: in optimo vitae llatu, Cic. Tufc. V, 1: b) te grond ftaan, Martial. V, 66, 10: c) uittrouwen, bij voorb. filiam alicui, Cic. Brut. 26: aliquam in niatrinioniu 11, Cic. Div. 1, 46: iiliam nuptui, Colum. IV, 3 extr.: propinquas fuas nuptuin in alias tivitates, Caef. B. O. 1, 18: en enkel collocare filiam, Nep. Epam. 3: d) aanwenden , aanleggen , bij voorb. pecuniam, Cic. Caecin. 5. Manil. 7. Oif. II, 12: dotcm in Fundo, Cic. Caecin. 4: van daar Tropisch, beneficium apud aliquem bene rollocare, Cic. Off. If, 20: omne iuum ftudhitr* iu doc'trina, Cic. Q. Fr. I, 1, 10.

COLf.ÖCfiPLETO (Conlöe), avi, atun, are, verrijken ,. Terent. Heaut. II, 3, 17 : Tropisch, opperen, in de reden, Auft. ad lier. II, 18.

COLLÖCOTIO .COf.LOQUUTIO CConl.X om», f. gefprek, Cic. Phil. XI, 2 en ad Div. I, 9. Autt. ad Her. I, 15.

COLLOQUIUM (Conloq.), i, n. gefprek, jametijpettak, Cic. Phil. II, 4. Caef. B. C. 1,9: venire in colloquium, Caef. B, G. 1, 35. cic. Phil. xif, 11: colloquium facere , Ptóne. in Cic. ep. ad

ï3 ' */ rerele cum Wquo-, Liv. XX.Viv,.6i: dare, Ptop. IV, 11, 32.

COLLÖQUOR of heter CONLÖOUOR, ctitus «ƒ quutus fum, 3, ij met iemand jpreken, famen fpreken , bij voorb. cu"i aliquo, Cic. Att. XVI, 8: cum ahquo per literas, Cic. ad Div. I, 7: per ihtu'tiuntios , Nep. Alcib. 5:, inter fe

COLLURClNATTO - COLLYRIUS

ora , Ovid. Met. V, 447: colluendo,

, Pandect. zie 'hier yoor.

» COLLURCINATÏO (Coiil.), enis, f. zwelgerij , Apulej. Apol. p. 322 Elm. COLLUS, zie Collum.

, C0LL03Ï0 of beter CONLOSiO, Bni«,

: f. 1) het fpeelen met iemand .-2) de geheime vcrpandhouding met iemand, Cic. Verr. III, 13. Pandect. VIII, 5, 19. XL, ió, 4. Senec. Controv. V, 31 extr. COLLUSOR (Conl.), oris", m. een medefpeeler, Cic. Phil. H, 39. v, n. Plin„ Ep. IX, 33. COLLUSORIE i. e. per collufionem, Pairdeér. XXX leg. 50.

COLLUSTRO of beter CONLUSTRO, avi atum , are, 1) verlichten, hel maken bij voorb. fol omnia luce — colluftrans, Cic. Nat. D. II, 36: luna lumine folis colluftrari putatur, Cic. Div. II, 43: van daar Colluftratus, a, um, heller', bij voorb. van kleur, Cic. Or. 11: 2) rondzien, bezichtigen, bij voorb. omn7a oculis , Cic. Tufc. V, 23: cf. Tacit Ann. II, 45. Virg. Acn. IH, 651.

COLLOTÏO (Conl.), onis, f. uitfpoeling, bij voorb. der tanden , Scribon. Larg. comp. 53.

COLLUTÖLO o/CONLUTÜLO, are,fezoedelen, bevlekken, bij voorb. aliquem Plaut. Trin. III, 2, 66.

COLLUTUS, a, um, Particip. yan Cotluo.

COLLUVlALIS , e, bij voorb. poreus, Feft., i. c. dat van Jpoelinggemest wordt. COLLÜVÏES (Conl.), ei, f. en COLLU VÏO (Conl.), 001S,f. 1)het geen famenf'poelt, famenvloejing van allerlei vuilnis, jpoeling enz., bij yoorb. cortis & aedificii, Colum. II, 15 extr.: addita in colluviem poturis (ftiibus), Plin. H. N. XXIV, 19: cloaca eft locus cavus, per quem colluvies quaedam fluit, Pandeél. XLfll, 22, 1: 2) de famenvloejing van ycrj'cheiden dingen , Tropisch , d. i. menging , mengelmoes , en wel gemeenlijk met een verachtelijk bijdenkbeeld, hij voorb. coïluvio gentium , i. e. a) vermenging der Familicn, Patriciè'n en Plebejen, Liv. IV, 2 : b) famenylocd van allerlei Natiën, Liv. XXVIII, 12: Ex hac turba & colluvione dis cedam, Cic. Seneéf. 23, i.e. uit het mengelmoes, d. i. famenvloejing van allerlei onluigt (in de wereld): colluvio fcelerum, Cic. Sext. 7: colluvio mixtorum omnis generis animantium, Liv. III, 6: colluvio verborum, GeU. I, 15: colluvio Drufi, Cic. Vatin. 9: in ea colluvio regnare, Attic. in Cic. ep. ad Att.. IX, 10: iu multa eoHuvie rerum, Tacit. Hift. II, 16: cf. Suet. Aug. 40.

COLLYBUS ■ of COLLÜBUS, i , m. het opgehl of agio , bij geld- wisfelen, Cie. Verr.III, 78 tweemaal: Cic. ad Att. XII, 6 in. Suet. Aug. 4.

COLLYRA, ae, f. misfehien eene langiichtig ronde figuur, in 't gemeen, neem eens een bijzonder uit brood of meel gemaakt of gebakken (gevolglijk een-gebak) dat men met een joep plagt te eten, Plaut.. Perf. I, 3, 12: van daar Collyricus, s, um , bij voorb. jus , Ibid. 1, 3 , 15 en 17.

COLLYRÏUS, a, um, lang'dchtig rond gevormd, gelijk de Collyra: van daar misfehien Collyrium, Subftantive, (feil. medicamentum) elke langdchtig ronde gemaakte zaak, in de geneesktint, langiichtigrond kogeltjen enz., Celf. V, 28 n. ia. Scrib. Larg. coiap. 142. Pün. li N.

XXVI,,

COLLUbUS-COlluO

Cic. Or. I, 7«« 8, 2) aanfpreken, ali quem, Plaut. Afin. 1, 2, 24. Capt. IV 2, 53vMen. II, 3, 77. Pfeud. I, 3 16: Trin. V, 2, 11 en 26. COLLUBUS, zie Collybus. . COLLUCËO of beter- CONLÜCEO, êre 1 ) lichten , fchemtren , glinferen , bi voorb. fol, Cic. Nat. D. II, 15 : mare : fole, Cic. Acad. IV, 33: cujus fulgon coiluccre - Jovis templum oportebat, Cic Verr. IV,'32: cf. Virg. Aen. IV, 567 IX, 166. X, 339:plumae eollucent noctibus, Plin. FI. N. X, 47: 2) Tropisch, glinfieren, bij voorh. agri, Cic. Nat. D II, 39, i. c. zien er fcioon uit. COLLOCO of beter CONLOCO, are, a^ !u eum, boomen nedervellen , en dus hei bosch licht maken, Cato R. R. 139: b} arborem, Colum. II, de takken befnoejen. die het licht benemen: cf. Feft. in Conlucare en Sublucare. COLLUCTATÏO (Conl.), rjnis, f. 1) hei kampen, worficlen , Colum. VI, 2, 4, Pandeci. IX, 2, 7: 2) de doodnvorpeling, Senec. quaeft. nat. III, 18. COLLUCTOR of beter CONLUCTOR , atus fum, 1. kampen, worpelen, cum aliquo, Plin. II. N. XXVII, 2: cum petulantia morbi, Geil. XII, 5 med.: cf. Apul. Met. II extr. COLI.ÜDO of beter CONLÜDO, fi, fum, 3. 1) fpelen met iemand of met elkander, bijvoorb. paribus, Ilorat. Art. 159: dus ook Tropisch, bij voorb. plumas nantes in aqua, Virg. Georg. I, 369: 2) een geheim verpand houden met iemand, ziek heimlijk met hem verpaan, hij voorb. een befchuldiger met den aangeklaagden , hij voorb. Cic. Verr. II, 24. Pandeci. XLIX, 5, 3- XLI, 5, 7. COLLUM, i, n. de hals 1) eigenlijk, van menfehen en beesten, bij voorh. collum inferere in Iaqueum, Cic. Verr. IV, 17: aliquem in collum tollere, Plaut. Bacch. Ilf, 6: 42: pallium in collum conjicere, Ibid. Epid. II, 2, 10 : haec civitas redimiculum praebeat, haec in collum, haec in crines, Cic. Verr. III, 33, voorden hals, tot hals fieraad: invadere in collum, Cic. Phil. II, 31, om den hals vallen, (iemand): fecare alicui collum gladio, Q. Cic. Pctit. conf. 3 : collum obtorquere, Plant. Poen. III, 5, 45, ook torquere , Liv. IV, 53, iemand den hals omdraaien.- d. i. forsch hij de keel vatten en omtkaajen: zoo handelde men bij voorb. met die genen, die niet van zelve mede voor het gericht wilden gaan: Collum dare, Propert. II, 8, 19, r. e. zich ontlerwerpen, zich yoor oyerwonnen houden: fubdere coUa fortunae, Sil. X, 216: integendeel eripere colla jugo, Hor. Sat. I, 7, 91: 2) ook yan levenloze dingen, bij voorb. der maankop, Virg. Acn. IX, 436: van vlasch, Phaedr. I, 26, 10. Plm. H. N. XXVHI, 11: vaneen berg, Stat. Theb. IX, 643: Not. Men heejt ook Colius, i, m., Plaut. Capt. II, 2, 108. IV, 3,2; COLLÜMÏNO CConl.), are, verlichten,

Apulej. de deo Socr. p. 45 Elm. COLLUO of beter CONLÜO, ui, otum, 3. 1) uitj'poelen, uitwasfehen, bij voorb. metretam arnurca, Cato R. R. 100: dentes aqua, Plin. II. N. XX, 6: os de oleo, Ibid. XXIII ^ 4: guttur, Perf. I, 18: 2) roJidvloejen, bij voorb. cum amnis paulatim colluendo, locum eminentem fupra alveum fecit, Pandect. XLI, 1, 30: doch het zou oohr kunnen zjjn, famenfpoelen: 3) nat maken, bij voorb.

Sluiten