Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a VERHANDELING over den

fchepen over Malaca en Siara naar Bengalen, by de Ganges gelegen, of langs de Oost-lndifche zee naar Ceilon of Taprobane opgeftapeld, wederom van daar langs de Roode zee, door Abysfinie, gedeeltelyk door Karavaanen met Kameelen, gedeeltelyk te water langs den Nyl, naar de groote koopftad Alexandrie, of langs andere wegen over Sues gebragt konde worden. Het behoort tot ons bellek in geenen deele hier over uitteweiden en dit ftuk breedvoerig te betoogen, veel liever wyzen wy den Leezer naar de uitmuntende Prysverhandeling over den Koophandel en Scheepvaart der Ptolomaeen van den fchranderen Oudheidkenner Scbmidt (a) gefchreeven , en door de K. Akademie van Oudheidkunde enfraaie Wetenfchappen te Parys in den jaare 1762 gekroond.

Wy beoogen 'er niets anders mede, dan uit dee/.en wyduitgebreidden Handel naar het Zuidoosten van Afie, waarfchynelyk te maaken, dat de Oude Grieken en Romeinen wel uit Africa alle rgemaklykst, maar ook uit de zuidelyke Eilanden van Afie, hoezeer hun anders onbekend, vreemde gedierten verkrygen konden welker naamen zy , of niet wisten , of overnamen, geevende flegts een Griekfchen zwier en klank aan die nitheomfchc woorden,, om ze gemakkelyker te gebruiken. Salmafius fchynt in zyne aantekeningen op Solinus te recht aangemerkt te hebben, dat de Grieken foramige Aapen w&v$, of*«^«?i cefos, of ceffbs noemden, niet, omdat zy zo veelkleurig waren als een tuin, en naar fommiger meening daarom (£) den naam gegeeven hadden van^o?? een tuin, maar naar het ^Ethiopisch woord eeb, of cep enz.

Dikwyls evenwel fchynenzy de benaamingen naar dé voornaamfte eigenfchappen gefchikt en gegeeven te hebben, gelyk die van Cercopithecus, aan den Staart - aap, Cynocephalus aan den Honds» kop, a<uf07nêijxo$ aan die naar een Varken geleek enz.

De

(a) Fred. Sam. de Schmidty opuscula, quibus res Antiqnae iEjyptiacae explanantur, Carolsruhae 1:65. 8°. Disfert. IV. p. 123. Q>) jElianus, de Nat. Animal. Tom. a. Lib. XVII. Cap. 8. p- 924.

Sluiten