is toegevoegd aan je favorieten.

Natuurkundige verhandelingen van Petrus Camper over den orang outang [...]. Over den rhinoceros [...] en over het rendier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174 NATUURKUNDIGE

balzak noch by den Eenhoornigen, zoo als my te Verfailles gebleeken is; noch by den Tweeboornigen, gelyk Gordon verzekert en Sparrmann, die 'er by voegt dat zy inwendig in den buik by de liefchen gelegen zyn; zy zouden derhalven hier in met den Egel overeenkoomen.

§. ii- De Rhinocêros wordt ons door alle de oude Schryvers als de vyand voorgefteld van den Elephant. Strabo (a) verzekert dit op het gezag van Artemidorus; ook dat hy deezen den buik opfcheurt met zynen horen! Plinius meldt dit (b) nog veel omHandiger; naamelyk, dat hy de geboren vyand zynde van den Elephant, eer hy ten ffryde gaat, zynen horen tegens een fteenfcherp maakt, en by den aanval des Elephants buik, wel weetende dat die de zagtfte is, tracht te kwetzen.

Sólims volgt hier in Plinius woordelyk naa (c). En Cosmas de Egyptenaar door deeze vooroordeelen misleid, verzekert hetzelfde. Ook is het thans moejelyk zig van zulke vooroordeelen te ontdoen, vermits dezelve nog dagelyks op allerleie wyzen voortgeplant worden ; gelyk onder anderen in de anderzints niet onaar. tige prent van den beroemden Dieren tekenaar Job. El Reidinger; die in zulk een gevegt den Rhinocêros zyn horen in den buik des Elephants ftootende, zeer geestig heeft afgebeeld.

De Graaf de Buffon merkt met zeer veel recht aan (d) dat dit een louter verdigtzel is. De Heer Gordon doet ons door den Prof. Allamand onderrigten, dat men aan de Kaap de Goede Hoop nooit hoort fpreeken van het gevegt der Rhinocerosfen met Elephanten.

Zeer waarfchynelyk hebben de openbaare Schouwfpelen der dartele Romeinen gelegenheid gegeeven tot dit wanbegrip; zy deeden immers den Elephant vegten tegens den Rhinocêros, die beurtelings , en dikwyls den Elephant overwinnende , zyn vyand genaamd

(a) Geograph. Lib. 16. p. 1120. (b) Lib. 8. C. 29, p. 448. 00 ib. p, 56. C. 30. E. OOTom. XI. p. 49.