is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte natuurlijke historie, of Beschrijving en afbeeldingen der voortbrengselen van de drie rijken der natuur [...]. Alles volgends de oude en laatere natuurbeschrijvers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dmplïibïen f,

211. No. 34

A M P H I B 1 E N.

jfmphibien worden die dieren genoemc, welken zo wel op het water als op het Land leeven kunnen, maar welker eigerilyke, en gewoonelyke verblyf'piaats toch echter in het Water en aan het zee ftrand is. Men heeft dezen in veelerlije foorten. Wy zullen hier maar eenige Afoeeldingen van eenige der grootften uit de Ataiantifche zee leveren, welke allen tot het Robben Gedacht behooren.

No. i. De Hairachtige Zee-Leeuw.

Deze onthoud zich aan de weftelyke kuiten van geheel Amerika en aan de Ooftelyken van Kamfchatka; is rood bruyn van kleur, heeft Kop en maanen als een Leeuw, korte gladde hair.en, als een Zeehond, over het geheele lichaam, en twee korte voorpooten met klaauwen en vinnen om te zwemmen. Hy is 25 voeten lang, dikwyls van r8 tot 20 voeten in den omtrek dik, voed zich met VilTchen, Zeehonden, en Zee Vogelen, en brult gelyk een Hier. Hy is vreesachtig voor Menfchen; zyn vleefch en vet is zoet.

No. 2. De Gladde Zee-Leeuw.

Deze foort van Zee-Leeuwen behoord aan de zuidelyke helft van onzen Aardbol. Zy onthouden zich byzonder in de Nabuurfchap van Amerika, aan 't Strand in de Schelpen. Zy zyn van 15 tot 18 voeten lang, ligtbruin, hebben kort Zeehonden-Hair en en de Mannetjes derzelven hebben eenen Kam op hunnen Neus, het welk de opgeblazen Huid des Neus is. Wanneer zy op het Land zyn, en het een, of het ander Zien, richten zy zich op,nemen eene houding aan, openen den Bek wel een voet wyd, blazen den Kam op, en brullen. Het gHuid hunner ftemme is zeer verfcheidend; Zy brullen gelyk een Leeuw, bulken als een Stier, knorren als een Zwyn en de Joneen bulken gelyk de Kalven. Zy vreeten Gras, Vifch en andere Zeedieren, en zyn verbaazend vet, weshalven men hen ook velt om Traan uit hen te kooken. Hunnen Huid word, gelyk die van de ZeeHonden, tot allerleije Zadelmakers werk, tot Laarzen, en tot Klederen der wilden gebruikt.

No. 3, De Walrufch.

De Walrus/dien leeven in deZeën en aan de Kuiten

om den Noordpool, by fpitsbergen , Groenland en Kamfchatka. Zy zyn van 16 tot 18 voeten lang, rootachtig- zwart-grauw, hebben een Huid, ter dikte vaneenen vinger, welke met eenige weinige korte ftevige Hairen bezet is. Zy hebben twee langen Stoottanden van zeer fchoon Yvoor, waar mede zy hun voedfel, als Mosfelen en Zee-Gewasfchen uit den modder opgravea. Vleefch eeten zy niet. Zy brullen zo geweldig als een Stier. Zy worden van de Groenlandsvaarders, om hunne Tanden , hun Spek en hunnen Huid gedood. Hunnen Huid, die dikwyls omtrent de 400 Ponden weegt, word bereid, en veelerleije dingen worden 'er mede overtrokken.

No. 4. De Zee- Beer.

De Kop van dit Dier heeft het aanzien van een Beer. Hy is zwart- bruin, en beeft lange ftevige hairen. Hy onthoud zich alleen in de Noorderlyke deelen van de ftille Zee , is 10 voeten lang , en kan zeer fnel zwemmen. Hy bulkt als een Koe, of brult als een Beer.hy word even als den Zee-Hond, om zyn Huid, en zyn Vet gedood. In het gevecht met anderen is hy zeer ftout en moedig.

No. 5. De Gemeene Zee-Hond.

De Zee-Hond onthoud zich in de Ys- Zeeën om den Noord- en Zuid Pool, en vooral om Spïtsbergee , Groenland, Yfland, Noorwegen, Rufchland, in de Ooilzee, op het Ys en de Klippen, is 5, of 6 voeten lang, ligtgeel en zwartbruin van kleur, heeft kort digt en blinkend Hair en voed zich met Vifch, doch hoofzakelyk met Haaringen, zyn geluid is een fchelklinkend geblaf. - -

Hy is het hoofdvoedfel der Groenlanders, Eskimos , Kamtfchatkadalen en andere Volken in de koude geweften , welke van de Visfchery leeven; want zyn Vleefch verftrekt hen tot Spys, zyn Traan tot bereiding hunner Spyzen , en voedfel hunner Lampen, uit zyn Huid maaken zy hunne Klederen,Schuiten en Tenten, van zyne Darmen hunne Hembden en Vengfters, van zyne Beenen hunne Wapenen,en Jagt werktuigen, ook naaijen zy met zyne Darmen. Om den Huid, en Traan der Zeehonden, in welken zeer grooten handel gedreven word ,gaan 'er 's jaarslyk veele Schepen op de zogenaamde Robbenvangjl uit.