is toegevoegd aan uw favorieten.

De gewigtigste geschiedenissen des Bybels, afgebeeld in twee honderd twee en vijftig printverbeeldingen [...] met eene zaaklijke uitbreiding opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITBREIDING DER GEWIGTIGSTE GESCHIEDENISSEN

H H KINDEKEN JESUS WORDT DEN HEERE VOORGESTELD, Luk. II.

Toen jesus acht dagen oudt was, werdt hij, als een zoon van abraham, befneden, en ontving toen den naam, daar hij door den Engel reeds mede benoemd was, Voor dat zijne moeder van hem zwanger was, den naam van jesus. — Dus werdt Hij gehoorzaam aan moses wetten, Hij, die het menschdom ééns van het juk dézer wetten, en van derzelver bedreigingen en ftraffen verlosfen zou.

Volgends die wetten waren alle eerstgeboren zoonen der moeder onder de Israëliten aan het Opperwezen geheiligd, ter gedachtenis, dat God ééns allé de eerstgeborenen der Egyptenaaren hadt doen fterven in dien nacht toen de Israêliten uit Egypte waren getrokken, en nadat god den ftam van levi in de plaats der eerstgeborenen hadt aangenomen , moesten de eerstgeboren uit andere ftammen den Heere voorgefteld, en het losgeld voor hun betaald worden, wanneer tevens de moeder het offer van haare kraamzuivering bracht, het welk op den 4often dag na de geboorte van het kind, indien het een zoon was, gefchiedde. Volgends deze wet handelde mariü met haaren zoon. Toen de dagen haarer zuivering verftreken waren, bracht men jesus naa Jerufalem in den Tempel, om hem den Heere voor te fteilen, volgends de Wet: al ivat de baarmoeder opent, zal den Heere geheiligd wezen.

Bij deze gelegenheid offerde mariü dan ook haar kraam-offer, een paar tortelduiven of twee jonge duiven, een ten brand- en een ten zond-offer, waarmede de Priester de kraamvrouw verzoende, opdat zij weder rein ware.

Wanneer wij de Wet levit. XII. inzien , zoo vinden wij, dat deze de offerande van min vermogenden was, daar anders , die het bekostigen konden, een jaarig lam van het manlijk geflacht ten brand-offer en eea jonge duif of een tortelduif ten zond-offer brachten — waar uit wij mogen befluiten, dat mariü, ten opzichte van tijdelijke middelen, geen ruim deel gehad hebbe. :

Dus handelden de Ouders van jesus Godvruchtig naar de Wet. — Geen' pligt is redelijker, maar ook geen pligt voordeeliger en heilzamer, dan dat Ouders hunne kinderen reeds in de eerfte kindsheid aan het Opperwezen ópdraagen, hen in de gunst van den Vader der menfehen aanbevelen, met hunne gebeden zijnen zegen over hun kroost fmeeken, cn hen vroegtijdig gewennen, om de voorfchriften van God, in het verzamelen van Godsdienstige kundigheden en het beoefenen der deugd, waar te nemen.— Dan kunnen4 Godzalige Ouders zich troosten met die Godlijke belofte : Ik zal uw God zijn , en de God van uwe nakomelingen.

SIMEÖN ZEGENT HET KINDEKEN, Lük. II.

D aar bevondt zich ten dezen tijde te Jerufalem zeker eerwaardig grijsaard, simeön genaamd, een Godvruchtig en deugdzaam man, die op de vertroosting van Israël wachtte, en de komst van den messiüs als aanftaande te gemoet zag. — Aan dezen man was eene Godfpraak van den Heiligen Geest gefchied, dat hij, voordat hij ftierf, den messiüs met zijne oogen aanfehouwen zoude.

Déze man kwam, op den zelfden tijd, als josef en mariü het kind jesus in den Tempel brachten, otn hem aan God voor te fteilen, door een hooger geestdrift in den Tempel, en zoodra hij dit kind befchouwde, erkende hij het voor den verwachten Heiland. In verrukking van blijdfehap nam hij het kind op de armen, en dankte het Opperwezen voor de vervulling zijner belofte, met dezen Godgewijden Zang:

„ Heere, laat nu Uwen dienstknecht, volgends Uwe belofte, in vrede verfcheiden!

„ Want mijne oogen hebben Uw heil gezien!

,, 't Welk Gij bereid hebt ten beste van alle volken!

„ Een licht tot verlichting der Heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israël!"

Welke uitgebreide kundigheden! hij befchouwt den messiüs, als een Heiland der wereld, niet alleen voor de Israëliten, maar ook tot verlichting der Heidenen! — hij gelooft, dat de zegeningen van dezen Heiland zich niet tot dit leven bepaalen, want nu kan en wil hij met blijdfehap fterven, nu hij Gods heil gezien heeft.

Men kan zich verbeelden, hoe de verwondering van josef en mariü fteeds moest toenemen ! zoo veel was hun voor de geboorte van dit Kind gebeurd , zoo veel hun van de Herderen in Bethlebem verhaald. En thans verklaart een achtbaar man, gelijk simeön was, het kind voor den Heiland der wereld. — Simeön wenschte hun geluk met het Kind, doch, opdat zij nederig gevoelende zouden blijven, voorzeide hij ook deszelfs lotgevallen: hij fprak mariü bijzonder met deze woorden aan: „ dit Kind wordt beftemd tot eenen vat en oprechting van veelen in Israël, en tot een teken dat wederfpraak zal lijden; ja, daar zal zelfs met Hem gebeuren, hetgeen als een zwaard u de ziel zal doorbooren; en dit alles, ten einde de gevoelens uit veeier harten ontdekt en openbaar worden."

Nog bevondt zich thans in den Tempel zekere anna, eene Profeetesfe, uit den ftam van Jfer, eene hoog bejaarde weduwe van 84 jaaren, die geftadig in den Tempel verkeerde, om haaren God plegtig te dienen, deze kwam ook toefchieten, en verhief insgelijks den lof van God, cn fprak van dit Kind tegen allen, die in Jerufalem op verlosfing wachten.

Dus wérden dc Godvruchtigen getroost, en door blijde uitzichten verkwikt en opgebeurd. — Schoon er nog 30 jaaren verlopen moesten, eer dit Kind zich als den grooten Leeraar en Heilverkonder openbaaren zou, geduurende welken tijd men weinig of niets van hem hoorde. — Dit was het wijze plan der Voorzienigheid, die zich hier in alle bijzonderheden zigtbaar openbaarde.

PB