Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN,

xxr

mum, fubtèrfugit, modo deit> natum perflcerct opus. Mira res! Res rara! ■ Philofophüs non in Mufeo-j fed in Mari; procul a Sapientibus & Litteratis; medius inter Nautas; non inter tranqnilla otii filentia, fed rildes inter clamores; non in pace, fed inter vitas difcriminal Tantas molis erathos Tibi Conitarios confcribere, iisdemque ab anno 1680 usque in 1725 ineümbere. Eugel utere,fruere, dato Libro, qui alieno partds labore frucbus nusquam reperiundos YiberaUffime offert:

zing van eenen tegenfïrydigen loop hebbende wateren, vlug geworden zynde in. de lucht worden opgenomen, aldaar ryp en gekookt worden ', vervolgens door middel van de winden worden verfpreid, en daarna weder nedervallen onder de gedaante van dauw, nevel, regen, Jlagregen, ryp, zneeuw, hagel, en dus het Aardryk, dat verdroogd was, op deeze wyze weder bevogïigen. 0 ! welk, eene, orde der dingen word men hier <?rz/waar.p Ik Bid U, Lezer, flad het werk zelfs op, en overweeg Jlegtsby U zeiven nauwkeurig dit weinige, dat ik hier van hetzelve heb ter nedergeJleld, dan zult Gy lust krygen , om nog veel meer daaruit na tefpeuren , dat vervol-, gens van zeer groot nut in de Natuurkunde zyn zal. , Befchouwd, bid ik U, het geen gy hier vinden zult van de golven der Zee, van hunnen loop, van de ebbe en vloed, alles voorwaar even nieuw, en voortreffelyk. En wat zal men zeggen, als men leest, het geen hier van de kleur, reuk, fmaak, en het gewigt van het Zee-water is aangeteekend? My komt voorwaar onder zoo veele voortreffelyke zaaken uit hoofde van het nut, dat daar mede gepaard'gaat, niets uitmuntender voor) dan. de Bitumineufe bitterheid van het Zee-water, welke zelfs in zynen vluggen geest overblyft, nadat het door middel van de fcheikunde gedestilleerd is. Indien het my geoorloofd was, over deeze Jloffe te redenkavelen , zoude ik misfchien zaa-

ken ,

Sluiten