is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuurkundige beschryving der zeën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX 2>i.

Aenmerkij igen

Orer Act &chritzA w cdeezedda^l.

Ygedestilleerd^ ly ie. voegen/, let zelve jferetzsen is tot let evenwitfi

Zout uitdiep Zee-Water door destillatiepetrollen ^Gy^Greinen-, dat de loeveelleid is ,<yetrollen uit~ tweedbnden- en een jDrezgma diép Water van 2ZO Tilde/n. ttz GassidagiteJ alwaer het ^^eornetru?n, om m dvenwigt te Zyn, verzwaert moeste worden tot- tiet gymrigé van Jlg Orelne7l/ >

^dlen leept levenden, als in ddgfèl te zien is, dat wanneer MZg Oneen lZ>ragnia gzf Greinen jedestdleerd diep Zee-Water yan Gdssielagne, let Zelvejyewigt rezngGgp- Greinen toegevoegd' wzérd, tut Zelve weder Aetye?ytgrt van Z Ironden en eenjjragnia lepuam,.

^Jtet let ^IrecTnetrum èevind men dezelvegustsleid /ziet als ynet de Weegsdael; want de steppe daer tve ontéralom itt^ Greinen ie ve/ym^deren, dus met daer izz Greinen Zout, uit Zee•-Water gedestilleerd^ ly tu voegen-, let zelve gyg-ees en is tot liet evenwicht yan- Jig^- Greinen, ^yelyl aen Aetgrewiyt in let natuurl/AJüp Water van Gassidagme-.

d)it Zoutr door destillatie uit Zee-Water ^yetrollen', levat^gee-negyevoelgle *Aerd-deeIen, die neder dunnen sinlen, fldyA men 't^gemeen Zoutgesegrt legft te doen, dus wgggcene de minste verandering aen 't^dreometrum lespeuren, dat altvos in Zgn vorige Svenwigt llglr, waer uit men let onderscdieid lanzien, dat 'er tussclen letgemeen en let door destillatie uitye. irollen Zout is , dus men Zee ^Water door2Cunst, met die twee Zouten lereidetide, om- dieJfetyl m smoel te nzaeleviytctletWater metcyemeen Zout toebereid, een 13.gyedeelte meer moet toevoegen-, als tut let Water metgedestilleerd Zoutgfe-maeldr, zgrnde- de/ Jerd-deelen- m iigfemeene Zout oorsael, dat de proportie vanGreinen- ve7~meerdert ZO Gr'eineti en. die van tgyedestilleerde Zout wegende /f-OO Greinen vermeerdert ZZ-f Greinen, dus, indien- die Zouten eenerlande Sigeriscleep ladden, de proportie ïouden Zgm- van- Zj-f Greinen/ .

Jét: Getal der ^^^^ ^ Tid^gc&r^f 7W* '* JOt Car^f om*

hiettinaen yaritZozOr , w li trmïft, dat Aer deSïeenAool - treest-

oetreMen tatAetdie» Tf^T^ 9^»^^-^ ^de^eAt^Ud,

7 act Aet diep yan CèMkg7ie Ay ieder uit hetaeaWdueerd

Zee-T^toC^dayne, g^^ater faeiénf W<-Zaatr Zee-WaterjetrvMen,

Ól het setve uit Aee selre. Water aèn, Aetr zelve

jedeeld&erdWater. ^ Sl ff^' jfetrviAen-jeerir. weeder le^yeeren-.

■ dn-Zettlngeil/. Oneen- Draym. Greinen Oneen- Dr-aym. Oreenen Oneen. '2>rayin ér'etnen

Z- e o zo— —o ^> -i

e e -zo o—, —e - ■ --i

^ * e ...-^....2^.. ...0 .; —q _

# o - —e - -2g~--o-- -o 1— -0- —o ze—

f . di- -.0-.— ^ zo- -O O -2— — —

g e . ..0 zj o o 2— --—

8 -o O ZJ- —o—-O 2— ■-

-g -o o- - - -ZO- --o- - —o -2 ----

-

2o- o -o zcT- -o -o -i--- - -o- o

-Jri O 0--—ZJ-- —O O 2- •

-12 "--o— -e—Z4. e — -o—

ig .0.. -o.....Z1-- --0 - - -e- -i

-zg —- --o o- -z-4 -O-- -0 2- - o- --r —

<?-- - -O- --Z2- O O -J-

-iff o e -Z2 --o o—-i o—-o 8—

jg ^...^...zi--e- -0--2

-l8 o- - ■ - -o- zi - - o o

ig -o - --o-- Z2-- --o---o----i

-ZO- -0 O-- - Z2 - - -0----O --O- - - -O ff—

Zi -e- •■■o— - ZJ- - -o— - -o - - -2

-22 -e- - -o-- - Z-1—--0 o - - -2

-2$ o 0-~--jy- --e o- -^r- —o- -o 4-

Gr — -23- o - ■ --o-- 4£o- e- - 0— -zz§- —o 0- 7-3?-

TAFEL

7tzn.de t'tvcren-fjenomen om de erenreetitfAeid'van t Zcict, doert~vicur uir/irtdtef Water rart ügpda^nej'etrüMen, ze vinden, die vereist word, om- aen datWater met fyvoepiny van Zyn eiyen Zout Aet natunrtyiy-exdyt-eri Zoiete srnaen, en nutdyroepiher van dedCool-ffeesedaer aen zyn titterAeid weder teyèerai .