Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 27

malvina.

Wiltgy los van my zyn?... (opeene aanloklyke wyze,) nu! kom! geef my een kusch, opdat uw zuster zien moge hoe lief gy my hebt.

adelheide, met bedwongenefmart» Laat hem in rust, hy heeft grillen.

malvina.

Grillen! waar. over? is het over een waereld die niet goed is, of is het omdat hy het hier wel heeft ?... Ei toch ! hy behoorde zich by uwe wedervinding vrolyk te gedragen»

adelheide.

Dat doet hy ook. Doch ik moest hem menig onaangename boodfehap brengen. Gedurende onze fchei. ding zyn vele zyner oude vrienden geftorven.

malvina.

Is dat het alles? Ondertusfchen is hem hier één nieuwe vriend geboren, die de geftorvene vrienden ruim moet opwegen. Wy hebben een' jongen... dien moet gy zien! hy gelykt op zyn vader als twee waterdroppels op elkander; deze knaap verftaat meesterlyk de kunst om hem onaangenaame luimen uit het hoofd te dryven. Niet waar? myn lieve vriend! Gy bemint den jongen? Och! ja, byna zo fterk als gy my bemint?

adelheide, ter zyde.

„ Het klamme zweet breekt my uit. Het is niet langer uit te ftaan".

Men

Sluiten