Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 5 )

toe, (zoo veel ik uit deeze vry duistere plaats kan opmaaken) dat Tacitus wil te kennen gee ven hoe die Naam Germanien oirfpronkelyk hcrkomftig'is niet van de Romeinen, maar van de Gallen, als welken hunne overwinnaar Cermans hebben genoemt in da betëekenis vnn Guerre-mans, Krygshaftige Lieden (gelyk K. It ook een Ruiter, Ridder koen Krygsman beteekent>metdit gevolg,dat die Overwinnaars, deezen glorieufen naam welgevallig vindende dien ook genoeggelyk hebben aangenoomen en des niet zoo zeer te houden zy voor een Volksnaam , als wel voor een Nationaalen Tytel van zemmigen onder de volker, te weeten van die Helfdhaftige Overwinnaars : Werre , Angl. •warre, Gall. Guerre beteekent noch kryg en Werren, krygen; 't zy dan van -warren, verwarren 't zy liever van Weer en , vervveeren. Weere is een Sterkte of verfchanzing tot afweeringe van den vyand by Melis Stoke. Boek

VI. 227.

§• 3-

BI. 4. Dat de Rhyn „ Zigeertyds niet verre van zynen uitloop in den Noorder Oceaan , in twee armen deelde met welken hy een maatelyk Eiland omving. " Die „ Duo amnes " of Twee Stroomen by Tacitus (dj waar meede het Eiland der Batavieren weidt omvangen, zyn dan aan den rechter of noorderkant die tak die den naam van Rhyn bleef behouden, en aan den linker of zuiderkant die tak die den

naam

(</) Tacit. Ann. L. II. C. 6. p. 59.

A 3

Sluiten