is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwyzend gesprek, over het geloof en de zedenleer der christenen; ook geschikt naar de bevatting van den gemeenen man.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*eS ONDERWYZEND GESPREK.

lieden van een goed hart, en goed oordeel, wonderwel te rcgt raken; wy wisfelen klein geld, met u; en eindelyk wordt gy lieden zelf beter by kas, en men hoeft voortaan zo veel groote ftukken niet meer in kleine te verruilen.

Leergraag.

Ik hoop, myn Heer, uw gunftig oordeel niet omver te werpen, maar het myne te doen om ryker te worden in kennis, en als ik eens wat hebbe opgelegt, zal ik u altoos als myn weldoener eerbiedigen.

O n d e rwvze r.

Dit zo eens in 'tvoorby gaan: nu zullen wyons onderwys vervolgen. Wy moeten de daden van deugdzame menfehen niet alleen goedkeuren, by ons zelf; maar, kan het met gevoeglykheid gefchieden, ook die goedkeuring anderen bekent maken. Daar is, Jacob, wel eene zekere betaamlykheid in de Burgerlyke Maatfchappy, die men zeer ftrikt moet in agt nemen, om verfcheiden reden, die ik nu niet hoef aan te toonen; maar geen verftandig, wel opgevoedt aanzienlyk menfch, moet zich ontdagen agten, van die heufehheiJ die zo aangenaam is, voor den minderen die haar ontfangt, als loflyk in hem die haar bewyft- Wy , die, door dc gunflige fchikkingen der Voorzienigheid, cenige kringen hooger gcplaatft zyn, dan de gemene man, moeten de goedertierenheid Gods niet misbruiken door eene zotte, zo wel als zondige hovaardy. Wy moeien de hupfche gemene lieden altoos de hand boven 't hooft houden, en niet dulden dat zy door veragtelyke Ryken, of baldadige aanzienlyken, als het domme Vee befchouvvt

■ .ia