is toegevoegd aan je favorieten.

Onderwyzend gesprek, over het geloof en de zedenleer der christenen; ook geschikt naar de bevatting van den gemeenen man.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$26 ONDERWYZEND GESPREK. Onde rwyzer.

„ Gelyk het zaad , van wat zoort het ook zy, zich „ niet ontwikkelt, het geen er in befloten Is niet te „ voorfchvn brengt, voor dat het verrot, en door „ die verrotting ontbonden en uitgerold wordt, „ eveneens kan dat inwendig fyner lichaam, nu in „ het ftoffelyke ingewikkelt, niet te voorfchyn ko„ men, voor dat het grovere Lichaam geftorven, en „ ontbonden is: het geen gy zaait is alleen een „ gra;.nkori; geenszins het gewas dat daar uit zal „voortkomen. Als het uitgerolt is, ziet gy eerft „ we»k lichaam God daar aan wilde geven. Even„ eens fterft ook dat fyne lichaam niet; flegts het „ ftoflelyk; dat lichaam dat hier zichtbaar is. By de „Opftandig verryft dat fyner lichaam , 't welk God „ aan yder ftoffelyk lichaam gegeven heeft". Dit fchynt my toe de zin der woorden van Paulus te zyn. Ondertjsfchen kan men over dit ftuk zeer veele gisfingen maken, doch het komt my voor dat gy weinig nuts daar uit zoude 'rekken. Tot het Philofophifeh verhandelen van zulke Leerftelzcls moet men veel meer weten dan men vergen kan van een man die «o als ik meermaal zeide, geroepen is om zyn brood' te winnen door lichaams arbeid. Wy zullen dit dus voor afgedaan houden.

Leergraag.

Datbegryp ik ook, myn Heer; mooglyk toon ik ook myne onderwerping aan Gods wyze fchikkingen niet onduidclyk, als ik, met vreugd, beruft in myn lot, dat my niet toelaat Philofophifche kundigheden op te doen; hoe groot ook anders myne zucht tot fcet kennen van nutte en aangename kundigheden

zy