is toegevoegd aan uw favorieten.

Geest of kort begrip van alle de stukken [...] betrekking hebbende tot [...] de gebeurtenissen, welke voor, in en na de revolutie zijn voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242 1787- TYDREKEN KUNDIG

binnen Hoorn woonende, over de oproerige beweegin-; gen binnen die Stad voorgevallen. X. 216. 26 Maart. Misfive van Burgemeesteren en Regeerders der Stad Hoorn aan de Staaten van Holland en WestFriesland, dienende tot wederlegging van de aange» voerde feiten in de beide Requesten van W. Ris ea J. Breebaabd, als mede dat van G. Matth/eus. XIII. 104.

26 Ordonnantie voor de Schuttery der Stad.

Haarlem. XIX. 201.

27 ' Rapport der Gecommitteerden van de Staaten van Stad Groningen en Ommelanden, tot de defenfie der Provintie, nopens de Misfive van Luitenant en Hoofdmannen van den i2den dezer , over het gene te Appingadam is voorgevallen , en bet verrichte van *s Hofs Commiifie aldaar. XXXVIL 64.

27 Kondfcbap van M. Modderman Schilder te

Enkhuizen, waar in verklaard dat in zyne tegenswoordigheid, eenige Hoornfche lieden, manfchap hadden aangeboden tegens de Patriotten binnen genoemde Stad. X. 219.

27 ■ Misfive van Gecommitteerde Raaden in het

Noorder-Kwartier, benevens Burgemeesteren en Regeerders der Stad Hoorn, aan de S'aaten van Holland en West-Friesland, behelzende een preliminair verflag van hunne bevindingen en handelingen in gemelde Stad. V. 147-

27 —r Kondfchap van Klaas Loman Paardefleeper

te Enkhuizen, welke verklaart gehoord te hebben dat iemand gezegd heeft, dat de Oranje-party de overhand te Hoorn had. X. 221.

27 Ut fupra van Klaas Jahsen Schut, over

het zelvde onderwerp. X. 223.

29 Ut fupra van Mejuffrouw G. van Mill

Wed. D. Pettttr en Marritje Jans, over het zelvde onderwerp. X. 226.

29 ■' Misfive van Burgemeesteren en Regeerders

der Stad Haarlem aan Burgemeesteren en Regeerders der Stad Hoorn, betrekkelyk de Refolutie op den iyden laatstleden ter Staatsvergadering v«n Holland en WestFries-