is toegevoegd aan uw favorieten.

Geest of kort begrip van alle de stukken [...] betrekking hebbende tot [...] de gebeurtenissen, welke voor, in en na de revolutie zijn voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER. 1787. 24S

te Rotterdam, aan de Staaten van Holland en West-Friesland ter wederlegging van de Misfive der minderheid, betrekkelyk de verfchillen over de Magiftraatsbeftelling en het vermeerderen der Leden van de Vroedfchap in genoemde Stad. XLIII. 285-

3 April. Refolutie van de Vroedfchap der Stad AmfteU dam, waar by wordt goedgevonden en verftaan, de Gepuf eerden ter Dagvaart, Muilman, Munter en van eer Goes te rappelleeren, en hun gehouden gedrag ter Staatsvergadering te disavoueeren &c. XX. 258.

3 Negen onderfcheidene éédelyke bekragtigin-

gen van Verklaaringen ter requifitie van Gecommitteerde Raaden in het Noorder-Kwartier, door onderfcheidene Perfoonen gefuppediteerd, betrekkelyk de oproerige brutaliteiten te Hoorn. V. 184.

3 Rapport van Gecommitteerde Raaden in bet

Noorder-Kwartier aan de Staaten van Holland en WestFriesland, behelzende een verhaal van Hun Ed. Mo-, genden verrichtingen in de Stad Hoorn. L. 80.

4 Refolutie door Hun Ed. Groot Mogenden

hier op genomen. L. 79.

5 . Refolutie van de gecombineerde Vergadering

van Gecommitteerde Raaden in het Noorder-Kwartier, benevens Schout, Burgemeesteren en Schepenen der Stad Hoorn, waar by wordt bepaald, om het gelegalifeerd Exercitie-Genootfchap binnen die Stad, op Vrydag den ioden dezer, weder te herftellen, XIV. 14-

5 Refolutie van de Staaten van Holland en West'

Friesland, waar by de provifioneele furcheance, door Gecommitteerde Raaden aan D. Elemans, AmbagtsHeer van Sprang verleend, wordt gecontinueerd, ten aanzien van het doen der rekening van de extraordinaris Verponding over het jaar 1786, door den Collecteur Mr. A. R. van Genderen; en voorts 't Addres van gemelde Elemans, en de Misfive der Regeering van die Ambagts-Heerlykheid, concerneerende het herftel van abuizen, commisforiaal gemaakt. XLVIILj J49'

^3 WK