is toegevoegd aan uw favorieten.

Geest of kort begrip van alle de stukken [...] betrekking hebbende tot [...] de gebeurtenissen, welke voor, in en na de revolutie zijn voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25o

1787- TYDREKENKUNDIG

ten van Holland en West-Friesland, beklaagendo zich dat de meerderheid hunner Mede-Raaden, zoo door bericr.ten, circulaire Misfives &c. Hun Ed. Groot Mogen-1 den trachten te detourneeren, van de zoo heilzaame en hoognoodige Refolutie ter herftelling der rust et i goede orde binnen Hoorn; iofteerende daarom ter. i fterkften , dat Hun Ed. Groot Mogenden tot behoud j van genoemde Stad, derzelver Burgerye, en ten eindei de laatstgemelde niet bloot te ftellen aan de vervolg-1 zugt hunner vyanden, en ter voorkoming van de ake-i Jigfte te voor uit te ziene gevolgen ; dat Hun Ed. Groot Mogenden alle inftantien of remonftrantien, vani de Gedeputeerden hunner Stad, tot enervatie der Re»{ folutie van den i7den Maart jongst gelieven te rejectee-ï ren, en wel duuielyk by Hoogstgedachte Refolutie te i perfifteeren. XIII. 274.

12 April. Verflag van de extraordinaire Vergadering der I Gedeputeerden van de Nationaale gewapende Burger- I Corpfen te Utrecht vergaderd. IV. 213.

ja — Ptotest van de Ridderfchap ter Staasverga? \

dertng van Holland en West-Friesland doen aanteekenen, f betrekkelyk de extenfie op de Remonftrantie der Ge- j deputeerden van de Stad Hoorn op den 6den jongst ter I tafel van Hun Ed Groot Mogenden ingeleverd; als | mede tegens de electie van Schepenen in gemelde S'tad if door Hun Ed. Groot Mogenden, L. 104.

13 ■ " ■ ■" Last aan de Commandanten van het guarnï- 1/ foen te Hoorn, en voor den Commandant van de Dra- I gonders te Westweude, Binnenwyesnd en in de Blokkers l gecantonneerd , om geen andere dan de fch'ifelyke § ordres van Gecommitteerde Raaden in West-Friesland [ en het Noorder-Kwartier, door derzelver Secretaris on. 1 derteekend, te refpecteeren. V. 201.

13 Memorie tot nader appui van de Remon-

ftnntie door de Gedeputeerden der Stad Hoorn op den {

rvden jongst ter Staatsvergadering van Holland en West- l

Friesland overgegeeven, en tefFens ftrekkende tot refa- I

tatie van het Bericht door Gecommitteerde Raaden in i

West-Friesland m het Noorder - Kwartier op den riden D jongst daar tegens ingediend. XIII. 248.

13 April, I