is toegevoegd aan uw favorieten.

Geest of kort begrip van alle de stukken [...] betrekking hebbende tot [...] de gebeurtenissen, welke voor, in en na de revolutie zijn voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1787. TYDREKEN KUNDIG-

14 April. Aanteekening van de Raadsn in de Vroedfchap te Amfieldam, Muilman, Monter en van der Goes, , tegens de Vroedfchaps Refolutie van den 3den jongst, j waar by hun gedrag ter Staatsvergadering wordt ge» disavoueert en uit kragte dies gerappelleerd; betuigende zulks in 't geheel niet te hebben gemeriteerd, maar piscifelyk en punctueel voldaan te hebben aan den hun gegeeven last. XX. 266.

15 Misfive van de drie genoemde Raaden uit

de Vroedfchap van de Stad Amfieldam aan de Staaten van Holland en West-Friesland, ter geleide van de hier bovenitaanda Aanteekening; en waar in betuigen: dat doordien van de improbatie en het disaveu van hun gedrag ter Vergadering van Hun Ed. Groot Mogenden ouverture gedaan is, zy daar door in de onvermydelyke noodzaakelykheid gebragt zyn, gemelde Aanteekening, een provifioneele verdeediging van hun gedrag contineerende, insgelyks ter kennisfe van Hun Ed. Groot Mogenden te brengen. XX. 280.

16 ■ Aanteekening door eenige Raaden in de

Vroedfchap der Stad Amfieldam, in de Notulen van den Achtbaaren Raad gedaan infereeren, tegens de Refolutie by de meerderheid der prasfente Leden op den 3den jongst ten aanzien van de Raaden Muilman, Munter en van der Goes genomen; met welke zoo de Raad d'Orville op den 2iften April, nevens deRaadenHuYdecoper van Maarsfeveen, Geelvinck en Alewyn op den 25ilen van dis zelvde maand, zich hebben vereenigd. XX. 281.

16 Request van Burgers en Inwooners der Stad!

Amfieldam, aan den Grooten Burger-Krygsraad aldaar; mee zoo veel ernst als nadruk verzoekende, om gemotiveerde redenen ten Requeste gededuceerd: dat de Collonellen die zich op den isden Maart jongst by den Hove van Holland hebben vervoegd, met verzoek! van Mandement poenaal tegens het houden van Krygs-J raad, en nog by hun gevaarlyk fystbéma mogten blyven f peififteeren, en in de thands gehouden wordende Krygs-| raad niet tegenswoordig mogten zyn , mogen wordenI verklaard vervallen te zyn van hunne CoiIonels-posten,js en die vacante posten als dan te worden gerempla-ic ceerd, door zoodanige Heeren, wier bekende cordaat-sr

heidl