Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

july, STAAT EN OORLOG. 178;. 25

ligting, ware her mogelyk, van de Convoyen, in die Refolutie vermeld.

Dan dat bv dit onderzoek gebleeken was, dat de gezegde Commandant zich ook hiertoe niet verpligt had geoordeeld ; niet alleen , (>) om dat, indien hy die order gegeeven had , daar door geheel zoude zyn vervallen de mogelykheid, om een klein Esquader naar Brest te zenden; maar ook ten tweeden, om dat die order fubordinaat was voor den commandeerenden Officier van het voorzeide Esquader, en niet voor hem V. A.; en ten derden, om dat geen' der b-paalde gevallen, in welken zulks plaats moest hebben, exceerde.

Dat echter geenszins kan worden tegengefprooken, dat de gantfche teneur der laatstgemelde Refolutie van H. H. Mog. eene volftrekte wil en begeerte aanduidde , dat ten minflen iets met de Scheepen ondernomen, en daardoor aan het Hof van Frankryk eenige blyk van bereidwilligheid gegeeven zou worden, om , ingevolge deszétfs aanmaanlilgi tot afbreuk van den Vyand medetewerken ; en dat H. H. Mog, daarom in de voorn. R-efojutie ordonneerden , dat, ingevahe de reis naar Biest geen voottgang mogt hebben , door zoodanige beletzelen , dewelken door H. H. Mog. by diezelfde Refolutie , als j;ebeurlyk, waren onderftdd, a:s dan een Togt jiaar de Kusten van E' geland zou moeten worden ondernomen: waar uit dus te belluiten was, cat, wat 'er ook gebeuren mogte , het een of het ander moest worden in 'c werk gefield. Dat, in allen gevalle, zoodanig eene explicatie vry meer met het blikbaar oogmerk van H. H. Mog, zou hebben gettrookt, dan een gepranexeerd be. grip van niets te moeten doen, om dat het geval, in de Refolutie vermeld, niet letterlyk ex> teerde; h welk ondertusfehen bleek, alleen daarom

{» Verhoor V, A. Hartfinck, No. sr, Art. 1. B 5

Sluiten