is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

168 july, ZAAKEN VAN 1785.

voorbygaan daaromtrent aantemerken, fchoon op zich zelve niet ongegrond, evenwel niet zoo verre behoorde te worden geëxtendeerd, dat 's Lands dienst daar door zoude moeten lyden; iets, 't geen echter (leeds gefchieden moet, zo dikwyls door eenig toeval de dienst der Scheepen, even voor het aankomen der nieuwe Victualie , voor een tyd van eenig aanbelang , onverwngt gereqnireerd mogt worden.

Dat by dit alles nog komt, dat, offchoon in tyd van Oorlog om de menigvuldige en meer dringende opkomende gelegenheden tot het vorderen van dm dienst der Scheepen, de Victualie altoos vVel ruimer behoorde te worden genomen dan in Vredes-tyd ; nogtans de tegenwoordige inrichting op dat (luk juist het contrarie doet piaats hebben : als zyude , daaromtr-nr, aan 't Befogne opgegeeven, dat men in O irlogwyd gewoon zoude zyn , de Victualie zoo nauw mogelyk te bereekenen, en wel pra> cis tot het einde van den geordonneerden Victualie-tyd, en langer niet; mitsgaders die bereekening zelfs te bepaalen over het getal der Manfchappen , niet zoo als die tot de compleete rol zouden behooren; maar, zoo als dezelven, ren tyde der geordonneerde Victualie , efft&ivelyk zich aan Boord mogten bevinden : van welke befchikking tor eene reden was gegeeven , dat anderszins de Capiteinen te veel gevaar van fcha» de zouden loopen , alzo de Admiraliteiten, ingeval een Schip genomen wordt, aan de Capi. teinen voor de daar by verlooren gaande Victualie niet meerder goed doen , dan naar evenredigheid der effective aan Boord geweest zynde Manfchappen; en züks alleen, tot den laatften dag van den geordonneeideu Victualie-tyd toe OO.

Uit

(w) Verhoor Capitein Bosch, No. a. Art. 6. Verhoor Capitein Staringh, No. a. Art. 5. &c.