Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230 aug. ZAAKEN VAN i?85>

re heeft plaats gehad, zal werden gedekt, en daar door ten minften tegens alle onverwagte overrompeling worden beveiligd.

Dat verder door hijin Hoog Mog. voor het vervolg zal worden zorg gedraagen, dat van deeze dispofitien in het begin van ieder jaar aan de Comraercieerende Ingezetenen behoorlyke Notificatie zal werden gedaan, ten einde zig daar na te kunnen reguleeren , als mede om aan dezelve gelegendheid te geeven, om, wanneer zy ten besren der Commercie en Navigatie dezer Landen daar omtrent iets mogten voor te draagen hebben, in dat geval daar van aan het Admiraliteits Collegie, waar onder dezelve resforteeren, ofte aan de Magiftraat van derzelver Stad, ofte ook wel aan hun Hoog Mog* directelyk, de nodige gepaste ouverture te geeven, om dien aangaande te worden gerefolveerd, zoo als bevonden zal worden te behooren. .

En dat hun Hoog Mog. in dat geval vertrouwen, dat de Supplianten aan de Admiraliteits Collegien de° zer Landen in het generaal, en aan dat van Amllerdam, waar onder dezelve resforteeren , in het byzonder , voortaan niet zullen weigeren dat vertrouwen en die correfpondentie, welke zoo nodig is om 's Lands> zaaken op een heilzaame en gemakkelyke wyze te behandelen: in confideratie nemende, dat de oorzaak van het geene, waar over de Supplianten gemeend hebben hun Hoog Mog. te moeten adieeren , is toe te fchryven aan een zamenloop van zaaken en omltandigheden, die zedert eenigen tyd ongelukktglyk hebben plaats gehad , en waar door tot de voorfz. klagten alzoo aanleiding is gegeeven.

En eindelyk , dat Extract van deeze Refolutie aan de Supplianten zal worden gezonden tot derzelver informatie.

Accordeert met de voorfz. Refolutien.

LXXXIX.

Sluiten