Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aüc. STAAT EN OORLOG. 1785. 231

LXXXIX. Propofitie der Gedeputeerden van de Stad Schoonhoven, nevens een Request van Burgers, enz. van Heusden, tot de terug Marsch der Troepen uit Amersfoort. Ingebragt ter Vergaderinge van hun Ed. Gr. Mo ■ gende, in dato aj Augustus 1785.

l""\e Heeren Gedeputeerden der Stad Schoonhoven JL/ hebben , op last van de Heeren hunne Principaalen, ter Vergadering gedaan , en vervolgens in gefchrifte overgegeeven de navolgende Propofitie.

EDELE GROOT MOGENDE HEEREN!

T"vaar 't inroepen van Troupes door de meerJL/ derheid der Regeering van Amersfoort, by gelegentheid dat de Burgery dier Stad wettig aandrong op afdoening der bezwaaren , welken zy op expresfe uitnodiging van den Souverein haarer Provincie had ingelevert; en de omftandigheeden , welke daar by plaats hebben gehad, van eene zoo publieke notoiriteit zyn; zal tt niet nodig zyn, in een detail daar van te treden.

Het zal genoeg zyn , aan U Edele Groot Mogende te verklaaren , dat de Heeren onze Principalen 't voorzeide inroepen van Troupes befchouwen als een opentlyk attentaat op de Burgerlyke vryheid, waar van de gevolgen niet alleen voor de Provincie van Utrecht ; maar ook voor deeze en andere-Provinciën ten uiterfte.nadeelig zouden kunnen worden ; en dit, Edele Groot Mogende Heeren.' is niet alleen 'c perfooneele gevoelen van de Heere onze Principalen; neen, 't is ook 't gevoelen van zoo veele p 4 wel-

Sluiten