Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oct. STAAT EN OORLOG. 1785. 2?

gelykbeid zouden kunnen proflueren uit eene conftitntioneele byeenroepinge des Volks, aangezien zy niet hebben kunnen ontdekken , dat diergelyke wettige byeenkomften: (welke men dog altoos wel moet onderfcheiden van zulke oproerige, zamenrottingen van 't ge. peupel , waar aan men helaas de thands zoo verregaande disfentien in denkbeelden omtrent poinclen , waar by niets anders dan 's Volks welzyn behoorde in aanmerkinge te komen , en zoo veele andere ongelukkige uitwerkzels alleenlyk verfchuldigt is , en waarvan dus de pernicieufe gevolgen nimmer genoeg kunnen geapprehendeert worden,) binnen deze Stad of elders immer of ooit van eene nadeelige uitwerkinge geweest ' zyn, gelyk ook uit de natuur der zaak van zelve klaar is af te meeten. ;

Dat Gecommitteerden overzulks die zoo gewilde perricieufe gevolgen, dewelke de Meerderheid der Magiftraat als onvermydelyk fteld , zoo die immer kwatmn te exfteeren, vermeenen, niet te moeten zoeken in de Vergadering van Gddens en Compagnien zelve , veel min°in bet geene door het Collegie van Gemeenslieden ten dezen opzigte is verrigt geworden; maar integendeel, in de handelingen van meergedagte Meerderheid der Magiftraat; als welke niet alleen boven de te vorens reeds gedaane interdictien aan den Woordhouder en Scriba van dit Collegie , tot het afgeven , tekenen of expediëren der nodige aftens voor de re. fpective Gildens en Compagnien, nog hebben kunnen goedvinden, een verbod aan de Gildemeefters en Burger-Officieren te doen, om geene Vergaderingen te beleggen , maar ook wat meer is , door eene Publicatie op gez. 8 September by Tromflag gedaan, allen en een iegelyk hebben verboden, om zulke Vergaderingen van Gildens en Compagnien te convoceeren en by te woonen.

Door hoedanige harde befluiten dier Meerderheid net dog ligtelyk zoude kunnen gebeuren, dat zommige der Gildens en Compagnien geintimideert zynde, op de te doene convocatie niet compareerden , dewyl andere daargntegens, welke ingevolge hunne conftitutioneele, wettig erkende en inalterable regten by den anderen kwa-

men,

Sluiten