is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

014 'BW* ZAAKEN VAN ï?8j9

gedaan met de uïtterfte opiniatriteit heeft geweigerd, en daar by is blyven perfitfeeren, en dat wy (onder het welneemen van Uwe Hoogheid) daar by hebben gevoegd, dat wy wel verzeekert waren,dat zyn voorfz. manier van doen Uw Hoogheid zeer onaangenaam zoude zyn wy konnen U Hoogheid verklaaren, dat het ons van harten leed doet dat deeze facherie voorgevallen is, en dat wy Uwe Hoogheid daar over moeten importuneeren, maar confidereerende de geleegentheid van het voorfz, voorVal, en dat wy ons van den voorfz. Sergeant Major gerescontreert zien met' Proceduren , die onzer agtens niet alleen laboreeren aan een zeer defpeétueus opzet in ons reguard, maar dat wy ons ook met niet weinige kleinigheid daar over van denzelven bevinden aangedaan, zoo hebben wy dezelve in het geheel niet konnen laaten door pasfeertn, maar vermeent verpligt te zyn eenigermate ons resfentiment tegens denzelven Sergeant. Major daar over te moeten betoonen, ende denzelven dan vervolgens geordonneeit, dat hy Un> Hoogheids ordre aan ons zoude exhiheeren , of dat hy voor ieder dag, die hy van dit te doen in gebreeken zoude blyven, ten behoeve van het gemeene Land zoude verbeuren eene fomma van f jo-o-o, des niet jegei;llaande by de voorfz. Sergeant Major by het voorfz. zyn vöomeemen ende opzet geperlilteerd zynde.

Doorl. Hooggeb. Vorst ende Heer hier inne fummateel beftaande de toedragt vaa het voorfz. voorval, hebben