Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEBREKEN. up

eene overrompeling van uwen geest; gij bloost; het is genoeg , dus geen woord meer van deeze zaak. — Maar, de menschlijke Gebreken, zo verfchillende en zo veele in getal , moeten ook geene beletfels aanvoeren ter verftooringe van uw huislijk Geluk : want deeze bedenking, welke in uwer beider harten kan opkomen , zou eene andere vrees u kunnen aanjaagen , vooral , wanneer gij daarbij overweegt, welke gevolgen de ontdekte gebreken Ibms zouden kunnen hebben. Dan, ik bidde u,daar gij beiden zeker weet onvolmaakte Menfchen te zijn, en gewis de blijken daarvan in eikanderen vinden zult, neemt toch dat woord niet in eenen harden zin. Of zijn menschlijke gebreken onverbeterlijke kwaaien , vaste voortekens van eenen rampzaligen Echt ? Wie toch heeft u dat geleerd ? Indien dat woord zo moest opgenomen worden, kon er indedaad geen gelukkig Huwelijk op aarde gevonden worden : want hoe gebrekkig is het ganfche Menschdom , hoe onvolkomen zijn de besten onder hetzelve ! Bedenkt , bedenkt toch , en dankt uwen Hemelfchen Weldoener , dat gebreken verzagt , geheeld, verbeterd en herfteld kunnen worden. Deeze lieve waarheid zult gij immers niet lochenen, daar de Ondervinding, reeds langen tijd, u dat gezegd heeft. En hoe magtig, hoe gewillig is Hij, die deeze aangenaame verbetering door zijnen Geest u geleerd

en

Sluiten