is toegevoegd aan uw favorieten.

Huisboek voor vaderlandsche huisgezinnen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHAADELIJKE VERTELLINGEN. 1-3

zielen , en in éénen avond zal meer afgebrooIcen worden , dan gij in ééne geheele Week hebt opgebouwd. Het kan ook zijn , dat gij Dienstbooden hebt , die , louter om uwe kleinen te believen , en zich bij hen aangenaam te maaken, alles, ook het geen gij het ftrengfte verbooden hebt , hun toelaaten , en zich dus in derzelver liefde zoeken in te dringen , en de uwe u te ontvreemden; ja, die hen zoeken te vermaaken met vertellingen van onbetaamelijke klugten , van toveraars , van hekfen, fpooken en vreemde verfchijningen, van dieven en moordenaars, van andere euveldaaden, welke ijsfelijke dingen niet alleen hun droevige gedagten geeven, en hunne zinnen dikwerf doen wederkeeren tot die akelige dingen ; daar zij, zo lang als maar mogelijk is, onbewust moeten blijven van alles , Avat de menschlijke natuur onteert en bedroeft. Maar, het geen nog erger is , door zulke vertellingen zetten zich bijgeloovigheid en vrees dermaate vast in de Ziel, dat ze , in het ganfche volgende leven , niet geheel daaruit geroeid kunnen worden. Hierom werdt in mijns Vaders huis, bij het huuren van Dienstbooden, dit beding vooraf gemaakt; „ Geene heks- of fpookhistorien aan de Kinderen te vertellen." Meermaalen ondervindt

men , dat vooral jonge Kinders , bij het open doen der deur, wanneer een Bedelaar, die met allerleie vodden omhangen, en foms halfnaakt

is,