Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaderlandsche taal. jjj^

fiegter fpreeken , veel ellendiger fpellen en fchrijven, en, gelijk het daarna gaat, fpoedig vergeeten ? Zal men ze leeren , alleen , om, nu en dan, een woord te kunnen fpreeken in een gezelfchap van Grooten ? En zal men, intusfchen, onze Vaderlandfche Taal niet waardig keuren, dat men ze wél kenne, en zonder feilen kunne fchrijven ? Maar neen , de Kinders moeten hierin aan zich zeiven overgelaaten worden , zonder hun te leeren eene zaak net en juist uit te drukken, de waare betekenis en kragt der woorden te kennen, den aart onzer Moedertaal wél tc vatten, en de gebreken of fraaiheden ' naauwkeurig waar te neemen , en te onderfcheiden ! En hoe zullen zij, dus flegt uitgerust , in laater tijd hunnen ftijl kunnen vormen en befchaaven , de bronnen der Welfpreekendheid vinden, of hunnen fmaak door het leezen van Boeken , die in eenen fchoonen ftijl gefchreeven zijn , verbeteren ? Hiervan die jammerlijke ftijl bij veele, zelfs zeer aanzienlijke , Jongelingen, die te laat hunne onkunde ontdekken, verlegen ftaan, bloozen, en den weg tot verbetering niet kunnen vinden, of de hoop daartoe opgeeven. —. Edele aandoeningen zo wel als vermaak kan de Muziek hun geeven. De Aardrijkskunde kan tevens beoefend worden ; doch zo , dat zij eerst hun Vaderland regt leeren kennen. Voegt gij er een weinig bij van

onze

Sluiten