is toegevoegd aan uw favorieten.

Huisboek voor vaderlandsche huisgezinnen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOODSCHAPPEN. UITGAAN. 443

lust op te wekken , en levendig te houden : met één woord , laat hen nooit ledig zitten , en , valt er niets voor hun te doen , zoekt

werk voor hun op. Doet hun merken ,

dat gij zeer gezet zijt op het fchielijk doen van boodfchappen , en dat hunne eer er bij lijdt , wanneer ze zo lang op de ftraat met anderen Haan praaten, dat het den daar woonenden Menschen ergert. Om dat een paar meiden af te leeren , bragt eens iemant twee ftoelen bij dezelven op de ftraat, om er zo lang te gaan zitten ; maar daar gij u van dat middel niet kunt of moogt bedienen , is het goed , om het kort uitblijven te vergoeden , dat gij ze wat langer tijd geeft , wanneer zij hunne vrienden of bekenden gaan bezoeken ; maar doet hen dan tevens verftaan, dat dit de vergelding is voor hun vaardig terug keeren,

Het is zeer in trein gekomen, (en.wie zal

het nu algemeen keeren ?) den namiddag en avond van den Zondag den Dienstbooden tot uitgaan te vergunnen ; maar (het behaagt mij niet, en ik zou u ook niet raaden dat te volgen. De eerbied voor dien Dag is, zeer algemeen in het Vaderland , diep vervallen , en dezelve is veelal omgekeerd in eenen dag van uitfpanning , vermaak en vrolijkheid. Allerlei flag van Menfchen zijn dan op de been, en onfchuldige Dienstbooden vallen , bij die gelegenheid , dikwijls in handen. van gevaarlijke

lie-