Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GODSDIENST. GEBREKEN. 51$

mogend , om haar te doen ontwaaken. ■

Dan, wat zal de Ambagtsman, wat zullen veele andere Lieden , die weinig tijds, maar grooten lust tot deeze pligten hebben , in hunne Huisgezinnen, van dat alles overneemen ? Dit. De Huislijke Godsdienst zij bij hen kort en eenvoudig. Zij bedenken, dat de fligting hunner harten en de zegen van Gon niet afhangen van den uitgerekte* tijd , of van de menigte der geleezen woorden : zij gebruiken andere tijden , gelijk den Dag des Heeren , de uuren vóór en na den Kerktijd, des te vlijtiger, om hun Huisgezin te leeren, God, in nederigheid

des harten, geloovig te dienen. Niets heb

ik hier te zeggen van het Onderwijs der Kinderen , daar het reeds op uw oog gebragt is (bladz. £20-233-) Alleen moetik hier nog bijdoen, dat er twee gebreken in de Maatfchappij zijn , tegen welke gij uwen Huisgenooten zeer ernstig moet waarfchouwen, voor eerst, dat men al te kleine achting betoont voor braave, en te geringen afkeer voor fiegte Lieden. Dit is waarlijk eene fbbere vergelding voor de eerften, en moedigt anderen niet genoeg aan tot navolging ; en het tweede fluit de boozen niet in hunnen loop , noch fchrikt anderen van zulke voorbeelden af. Vertoont dat fchaadelijk onregt dikwerf aan uwe Huisgenooten uit alle telkens voorkomende gevallen in het gemeene leven, en leert ze daardoor den eerden meer regt te doen, Kk en

Sluiten