is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazyn van stukken betreffende de rechten der stad Utrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 241 )

üutlen erkennen, gehouden te zyn naar vermogen voorts-

Haan en te helpen maintineeren.

Want zo de Heeren Edelen met fundament verwagten kunnen , dat de Vroedfchap erkennen zal, gehouden te zyn, de betluiten der hooge vergaderingen, of fchoon tot prejudicie van het regt der Stad (trekkende, voorteuaan en te helpen maintineeren in zoodanige poinften, waarin by de Vroedfchap altoos gefustineert is , dat de Souverainiceit van de Heeren Staaten was gelimiteert met opzigt tot de Stad, en dat ten aanzien van die puhften de abfolute magt over de Stad haar competeerde , zoo moeten de Heeren Edelen teffens vast (lellen, of dat de Stad na dato van die questien haar gefustineerde Regten over de Stad aan de hooge Vergadering van den Souverain der Provintie heeft overgegeven, of dat die Controverllen tot nadeel van de Stad gedecideert zynde, de Stad in de zelve decifie geao quiesceert hebbe.

Maar van al dat geen, hetwelk de Heeren Edelen alzoo ten deeze moeten vast Hellen , verklaart zig de Stad ten éenemaale ignorant te zyn.

Dit vooraf wel overwoogen zynde, vertrouwt de Vroedfchap dat de Heeren Edelen zelve zullen begrypen, van hoe weinig applicatie deze reflexie kan zyn. Dat vat er

ook zyn mag ten aanzien van het regt van den Geregte der Stad Utrecht, om in zaaken de gemeene Lands middelen betreffende te wyzen by Arrest, niet tegenftaande ineer dan eens te vooren in zulke zaaken Appel gevallen 'is van dat Geregt en het zelve buiten iegenfpraak plaats heeft van de Geregten der overige Steden van deeze Pro-

~~ vin-

I