Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KoNstige Lugtbollen. 19$

ïyk zyn op de Lugtbollen, als geen genoeg, zaame Hevigheid hebbende, tot de noodige poogingen, om een zo (helle beweeging voort te brengen. Wat de Fis/chen belangt; hunne Zwemvinnen, en vooral de plaatzing en beweeging hunner Staarten, fchynen de bekwaamde Middelen tot beftuuring der Aëroftatifche Machinen aan te bieden. De Zwemvinnen zyn kort, breed en een weinig fchuins ge» plaatst; de Staartvin, Loodregt ftaande, vervult den dienst van Roer, en men ziet genoegzaam , dat dezelve ten modelle gediend hebbe , in de Zeevaart, voor het Roer der Sche. pen (*). De Zwemvinnen fchynen ook het voorbeeld geweest te zyn van Riemen, en ik denk, dat deeze de beste en voornaamfte Mid* delen zyn, welken men in de Lugt vaart gebruiken kan. De Visfchen hebben een voordeel, van hunne Zwaarte naar believen te kunnen verminderen of vermeerderen, door hun Lugtblaasje uit te fpannen of toe te knypen.'

Dil

(*) [Buiten twyfel zal de figuur der Vaartuigen eenigerrnaate daar van afgeleid zyn, boewei die in veelen zeer verfchilt. Een vermaard Scheepsbouwer hadt 'er den Makreel, als den besten, toe voorgefteld. Man weet, hoe weinig de meeften naar die figuur gelyken. Van den Siaart zal zekerlyk het eerfte denkbeeld van een Roer ontleend zyn, ] N 4

Sluiten