Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 SINT NICOLAAS of het

Kaatje. Gy zoud dan hooren , dat hy een af keer had van alle dwinglandy, die nimmermeer bezat. En dat hy Ifabelk een vryë keus zou geeven, Met wie zy, in den echt vereening, wilde leven.

Mej, Bigót. Ik denk dat hy haar toch dit huwlyk aan zou raan.

Kaatje, Ik denk dat gy uit hem iets anders zoud' verdaan. Oy haakt nu naar zyn kontot, maar het kan wel gebeuren

7oiï'n%2S? VCrtr k' ZYn komst n°S zult betreuren', -60 fty niet, door zyn kragt, uw oog en hatt verlicht.

Mej, Bigót

Wat dat hy moog'begeeren, volge ik, als myne plicht.

G li y p e r t.

Ik zal my ook aan hem heel onderworpen toonen.

Kaatje.

Ja, zo gy dat riet deed, zou hy u mooglyk kroonen.

I s a b e l.

Waar mee toch zou dat zyn?

Kaatje.

Die

Sluiten