Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Overal, waar men van den fchoonen en krachtigen Dichtgeest van den Heer de Voltaire met Jof heeft hooren fpreeken, is ook zyn Treurfpel Mahomet, als het doorwrochtfte kunstwerk van zyn werkzaam vernuft en uitgebreide kennis, bekend geworden.

Dit heeft reeds voor eenige jaaren in my den lust ontvonkt om daarvan eene navolging in hec Nederduitsch te fchctfen, en, geduurende eenen vry langen tyd, zodanig op te maaken als dezelve thans ten voorfchyn komt, fchoon ik op fommige weinige plaatfen iets van den letterlyken zin heb uitgelaaten of denzelven eeniga verandering doen ondergaan, eer my dit Spel bekwaam toefcheen om, ten voordecle van het Weezen- en Oude Mannen - Huis, ten tooneele gevoerd te worden.

Wat myne onderneeming en uitvoering betreft, ik verbeeld my niet daarop elks goedkeuring te zullen erlangen, noch ik zal my wegens drukfeilen of geringe misdagen by voorraad door algemeene verfchooningen veronc fchuldigen, want dat is jegens ervaarenen en - goedwilligen een noodelooze, en jegens onbefcheidenen een vergeeffche arbeid: maar ik acht het van veel nut te zyn ten aanzien van deezen Mahomet en het oogmerk, 't welk de Franfche Dichter daarmede bedoeld heeft, * 5 dat

Sluiten