Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 23

Zy is der-«wakken deun. Wie magtheeft,geeft geboön. Op morgen eischt myn wil ali'wat wy heden vraagen: Op morgen, Zopir! km ik 11 myn juk zien draagen: En thans wil Mahomet met u in vrindl'chap treên.

Zopir. (heen!

Wy vrienden worden!. ..Wy!... Wat nieuwe fpoorloosWat Oppermagt zou zulk een-wonderwerk verrichten ?

Mahomet. Ik ken eeneOppcrmagt,die't ali'voor zich doet zwichten; Die nevens 111 y u raad.

Zopir. Wie.... ? Mahomet.

Uw belang, de nood. Zo pi k.

Eer zink' het darrenheir in 's afgronds duistren fchoot, Eer zulk een band ons bind', 't Belang, by u geprezen, Moog'de u we,Billykheid zaldeeds myn godheid weezen. Hun groot verfchil duld geen verbond,zelfs niet in fcbyn. Verklaar u, zo gy durft: wat zou de grondflag zyn Der lhoode vriendichap, hier door u my opgedraagen ? Geefantwoord.Is'tuwZoon,doormynenarm verdagen? Ofzyn'tmynKinders.die uw wreedheid heeft vermoord?

Mahomet. Uw Kinders zullen 't zyn, zo gy naar reden hoort. Een «root geheim , voor u van onbetaalbre waarde, 't Welk, buiten Mahomet, geen dervling weet op aarde, Zal 'k u ontdekken , u, te lang door my misleid. De kinders leeven nog, wier derven gy bcfchreit.

Zopir. (leeven!.... Wat zegt gy?...welk een vreugd!...Myn kinderszouden Zy zouden leeven!.. Gy my zulks te kennen geeven!

Mahome t. 'k Bragt hen in 't leger op: zy volgen myn gcboón. Zopir.

Mvnkinderen geboeid! uw Slaaven! groote Goón!

J - B 4 Ma-

Sluiten