Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook met Spanje, Italien, Engeland, Holland, enz. moesten oorlogen; en "er was geen ééne Mbgenbeid, die zich aan hunne zijde voegde, maar bet was veel, als deze of die, zich onzijdig verklaarde. Mietje. Dus hadden de Franfchen een groot aantal vijan- 1 den te beftrijden?

Vader.

ÓJa, Kind! doch de Franfchen, een talrijk Volk zijnde, bragten meer dan agtmaal honderdduizend Mannen te Veld, niet alles wat zij nodig hadden, in onderfcheidene Legers verdeeld; en ieder Soldaat, betoonde niet dan moed en dapperheid, gelijk zulks blijkbaar wierdt, uit het groot getal hunner overwinningen , die zij behaalden ; ook verklaarden zij overal , waar zij overwonnen, geen Oorlog met de Inwooners te hebben, en verzekerde hen van het gerust bezit hunner Goederen. [Zie Algem. Leeringen Letter (Y)] Dan nog hadden zij eene voorzorg , als menigmaal bedrogen zijnde, door verraderij, om bij ieder Leger twee Oorlog-Commisfarisfen te voegen, die ook Leden der Nationaale Conventie waaren, die het gedrag der Generaals in 't oog moesten houden; fchoon üt evenwel éénmaal niet veel kon baaten, bij een

vsr-

Sluiten