is toegevoegd aan uw favorieten.

Lodewyk en Emilia, of De standvastige echtgenooten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,, waar zy ook is, en ik kan geen Christenen ,, haaten zoo dra zy deugdzaamheid bezitten, ,, üy zoudt u niet vergenoegen van geen ,, Christenen te haaten , hernam Emilia, maar ,, gy zoudt zelfs hun geloofaankleeven , by„ aldien gy de waare gronden van dat geloof ,, kundig waart, waar van ik u flechts een ,, oppervlakkig denkbeeld hebbe gegeven; „ behaagde het den Hemel, om ter beloo„ ninge uwer deugden , u zoo veel licht te geven van de grond eener zoo zuiver ge,, loof te kennen. Maar, Mevrouw, dit is „ het werk van den menfch niet; hy die de harten gemaakt en de ziel heeft ingeblaa,, zen , is maar alleen bekwaam die to: hem ,, te trekken."

Zaïda gevoelde gedurende deeze re lenen onbegrypelyke ontroeringen in haar gemoed , welke zy alleen toefehreef aan de liefde welke zy voor de Prins van W * * * gevoelde. Zy zag hem van ter zyden eens aan, en bemerkende dat hy zyne oogen op haar hadt gevestigd die hy vervolgens eerbiediglyk nederfloeg, kon zy zich niet onthouden van

te