is toegevoegd aan uw favorieten.

Lodewyk en Emilia, of De standvastige echtgenooten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fehouw'.e in eene allerdiepfte flïlzwygenthcid de bedroefde tóeftand van haar hart, voegende by die overdenking de gelukkige gefteldheid van dat van Emilia. H^at beny-de ik uwe gelui-[laat, gelukkige Princes'. .zei ze, midlerwyl dal myn hart verflonden . wefidl van de allerhevigfte en noodlottigfie aller driften , over deive/ke gy op dit oogenblik, zegepraalt: gy heerfcbt over een bart dat gy my komt te ontrooven! . Eene menigvuldigheid van verwarde denkbeelden folterde beurtelings haare zinnen, terwyl eeue overmaat van verliefde hartstogjten dikwyls haare deugd met wonderlyke gedagten befprongen. Zy was.noch in 't felfte van die ontroeringen , wannneer men haar kwam aandienen dat den Sultan haar vertrek was naderende. Haar hart overlaaden van gemoedsbewecgingen, 'fiddcrde op deeze . boodfchap, en Welke poogingen zy deedt om er de ontroering van te verbergen , NoUradin was doorzigtig genoeg om te bemerken , dat zy in geen gerufte gemoedsgefteldheid was. „ Gy komt my wat onpasfelyk

vóór,