Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GILLIS BLASIUS STERN. 29

Leermeesters dit zeggen van myn Vader geduurig bevestigd hadden, waar door ik dan ook ten kragtigste was genoopt geworden om de zoo nodige kundigheden tot het verkreigen van Ampten by tyds te verzaamelen, en my in 'tbyzonder had toegelegd op het Staats-recht, en alle de Schry. vers, die daar over handelden, naarffig gelefen, zoo dat ik nedrig vertrouwde, dat men my, ten dien opzichte , niet onbekwaam zoude vinden, voor al, daar ik ook niet had nagelaaten my op de kennis van verfcheide taaien toeteleggen en het Nederduitfch , Hoogduitfch, Franfch, Engelfch en het Latyn reedelyk zuiver fprak en fchreef. Nu zag ik , dat de 'man medelyden met my begon te krygen" gy kent Boeken , zyde hy met een ftaatig gelaat, maar Menleken die kent gy niet-

6 ja

Sluiten