is toegevoegd aan uw favorieten.

Derde zevental verhandelingen over verscheide onderwerpen, voorgeleezen in het genootschap, Concordia et libertate.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PUNTDICHT. Tï$

fcer, dan dat zy ook hunne kunst, uit den aart ge« fchikt om alles te verderen en in een bevallig kleed te tooijen, nu ook befteedden om , het geen eertyds in Epigramma, een opfchrift, zeer eenvoudig, korten duidelyk gezegd was , nu in de taal der Dichtkunst meer bevallig, zwierig, fabelachtig, in 't kort, meer poëetisch te vertellen ? En had men deeze manier van behandeling , dit merkwaardig onderfcheid van ftyl, meer in het oog gehouden, men zou in zo veele Byfchriften , die toch eene foort van Ep*igrammata uitmaaken , zich niet vergenoegd hebben , met ons enkel profe gedachten en uitdrukkingen optedisfchen , die daarom poëzy moeten heeten, dewyl ze in vaerzen, of dikwyls alleen op rym gezegd worden ; daar dit toch geenszins de poëetifche verdienden bepaalt, en men even het zelfde , buiten de taal der poëzy, (eigenlyk de taal der verbeelding en verfiering) veel natuurlyker in profe zou kunnen zeggen. Laat my dit nog even aandippen. Onze Byfchriften op Grafdeden of Afbeeldingen , kunnen wy immers aanmerken als een foort van aanmoedigende lofdichten, zeer gefchikt om den man en zyn verdiensten , dien het betreft, op een bevallige manier te pryzen. Is het daartoe wel genoeg , dat men enkel die verdienden optelt? Hoe dikwyls ondertusfehen gebeurt het, dat de Byfchriften op Predikanten , niets anders behelzen dan een dorre naamlyst van eenige armzalige dorpen en deden , waar zy door hun leer en leven (dit is toch het formulier) de gemeenten dichtten ? Maar ook, hoe dikwyls zeggen de graffchriften op verdienstelyke helden , de byfchriften op bekwaame kundenaars, weinig meer ? Dichters die het werk verdaan , doen H 4 dit