Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 Verhandeling Op d'Onacht clete geweften van Bruflel en vele die de twee talen famen hebben en de fran'che voor d'eerfte houden : maer het en is om zulke huyzen niet, dat de ftad ten deele frans te rekenen is ; want dan waer-zook ten deele Engelfch en Hoogduytfch: en Londen , Berlyn , en Amfterdam waren ook eenfdeels franfche fteden. Ook is het waer, dat de dry vierdens van deze ftad het frans min of meer konpen {preken , en het meeft willen fpreken: maer dacrom is zy zoo min frans te rekenen als Hongariën latyns, waer fchier al, ten minften al wat lezen en fchryven kan, boven de moederïyke tael ook latyn fpreekt. Hier by nog in acht genomen , dat bet frans hier te Bruflel maer een' vremde ingeëntte en reeds verbafterde fpraek is; dat het Nederduyts d' oorfpronkelyke moederïyke tael is; dat ook tot den dag van 'heden toe alle zaken van jufticie en policie in 't nederduyts alleen verhandelt worden; volgt, dat - men Bruflel niet moet aenzien dan als een' enkel Nederduytfche ftad.

Aldus gezien zynde wat deelen onzer Nederlanden Duyts en welke Wals zyn ; laet ons nu zien voor wat deel geheel ons land Nederduyts en Walfch is. Het aendeel 't welk elke van onze provinciën geeft in de gemeyne lands laften moet ontrent

Sluiten