is toegevoegd aan uw favorieten.

Reinhart, of Natuur en godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22©

II\ BOE K.

den koelen toon der bekendfchap , met dien der warme, der openhartige vriendfehap afwisfelen; wanneer ik de verzamelde gewaarwordingen, die zig dengeheelen dag, of week,in mij opkropten, zal kunnen lucht geeven, en aan u uitltorten! geen oogenblik, dat ik aan u geeven kan, zal verbeuzeld worden: moede van de bezigheid, waartoe mijn pligt mij hier roept, zal ik het nog met zijn, voor dien van mijn hart; elke avondftond die mij toebehoort, zal ik aan vriendfehap en kinderliefde wijden, en dat uur zal mij heilig zijn.

In die oogenblikken, zal ik mij nog dikwijls de zalige avonden van Kommerrust herinneren; wanneer wij van de verltroojingen des daags dikwijls, na eene afwezigheid van bijna den geheelendag, vriendfchaplijk zamen vergaderden; als wij, gij fomwijlen van uwe fludie of jagtvermaaken, Chaiiotte van haare huislijke en moederlijke bezigheden , ik, van mijne verre, en peinzende wandelingen,vermoeid, met het boek dat mij in een eenzaamen hoek voor gezelfchap gediend had nog in mijn" zak, wederkeerden; dan was dikwijls een vrolijk prieel, een breede boom, of de open hemel, bij een mosfige vijverbank, het fchoon tooneel der openhartigfte, der nuttigde, der edelfte vriendfehap ; het genoegen dat elk in zijnen kring op den weggevloogen dag genoten , of de ontmoetingen die elk gehad had , leverden dikwijls de onderhoudende ftof tot ons

ge-