Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n. BOE K.

£2?

paald, dat het mij drukken kan; hij is bezitter, ik opzichter van zijne zaaken, en eene naauwkenrige oplettendheid, een belangneemende ie ver in mijnen pligt, kan mij voor hem eene onvergelijkelijke waarde geeven , en deeze minderheid bijna doen verdwijnen; en al ware dit ook zoo niet, dan nog zou ik bloozen over mij zeiven, zoo ooit de ontijdige hoogmoed mij kon Verhinderen , den eerften ftap op den weg des voorfpoeds te doen, al ware ook zijnen grond Wat moerasfig , of met distels begroeid : hoe valsch is tog alle fchaamte die aanzet om eene eerlijke pooging te verzuimen! hoe gaarne wil ik alles aanwenden, wat mij bevorderlijk zijn kan in het verkrijgen van een geluk, dat ik niet zoek voor mij zeiven ; en daar bij, dat, wat ik nu ben, zal ik met Gods zegen niet altijd blijven; al ieverende voor een ander, hoop ik zachtjens voor mij zeiven te werken, en allengs in het geval te komen, om eens een zoo goed opzichter te worden, als ik nu bediende tracht te zijn; door gewilligheid en vlijt, zal ik altijd den man, die welligt mijn fortuin in zijne hand heeft, edclr moedig zoeken te behaagen; doch kruipend vleien en laage fmeekingen kan hij nooit van mij wach* ten, maar zoo veel te meer op getrouwe waar* neeming van mijnen pligt rekenen : de godsdienftige denkbeelden, welke mij in denzelven verHerken zullen, fchijnen hier, helaas] iets vreemds te weezen, en zoo veel te meer zal ik 'er mijne P a eer

Sluiten