is toegevoegd aan uw favorieten.

Reinhart, of Natuur en godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«38

VI. BOE K.

nazeggen, even als de Papegajen hunne Indiaanfchs prie»ter-fchreeuwen, nagillen; her is naar de kleine omftandigheden welke hun ftil leven eenige wending geeven , en naar hunne bedrijven in den verlopen dag ingericht; maar altijd is het kort en geëvenredigd naar hunne denk beelden; nannie fpreekt hun voor, en de kleine Louize ftamelt haar met gevouwen handjens, en gefloten oogen, vol eerbied, na; en wi Lem , wiens verftand 'al zoo veel verder ontwikkeld is, fielt meesttijds uit het geen zijne moeder hem vooraf herinnert, een klein gebed met zijne eigene woorden, waarin zijn eigen kinderlijk gevoel fpreekt, zamen, en ik geloof, Karei! dat zulk een ftamelend' oprecht kindergebed niet ongevallig is aan dien Verlosfer, die zeide: Laat de hinderkens tot mij komen want hunner is het koningrijk der hemelen.

Evenwel van dien Verlosfer fpreeken Wij hun nü in deeze eerfte jaaren nog niet; als zij wat verder zijn , zullen wij Hem vooreerst nog maar aan hun bekend maaken als eenen wijzen vriend van kinderen , en in zoo ver als Hij van den wijzen heiligen en goeden Vader der menfchen , een zichtbaare afbeelding was: het fpreekt dus van zelf dat wij vooral niets van Jefus zeggen als Zoon van God, of van de oogmerken van zijn lijden , dit is geheel boven hun begrip, en kan dunkt mij niets uitwerken dan hunne, buiten dat reeds duistere denkbeelden,van een groot, almagtig,alomtegenwoordig Wezen,'t welk zij vereeren moeten,meer verwarren,

en