is toegevoegd aan uw favorieten.

Reinhart, of Natuur en godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI. BOEK. *39

en hun , onder gewigtige voortellingen, zoo aan bloote klanken doen gewennen , dat de verhevene waarheden, daardoor aangeduid, in de eigenlijke jaaren der vatbaarheid minder werking op hun hart hebben : de edele gevoelens en den zaligen troost welke deeze fchoone waarheden van onzen godsdienst aan gevoelige harten toebrengen moeten, wil ik hen befpaaren tot dien tijd wanneer hunne denkbeelden rijp genoeg zijn om deeze heilzaame verborgenheden des geloofs, van wartaal te onderfcheiden; tot dien tijd, wanneer een dagelijks gevoel van misdadigheid omtrent het beste Wezen, hen verlegen en bekommerd maakt voor hunne zaligheid , die alleen aan de gunst van hetzelve, en aan de deugd verbonden is — den Bijbel zal ik hun als het Woord van God doen kennen, als de reine bron waaruit hunne ouders alle hunne godsdienst- wetenfchap, hunne liefde tot de deugd en hun geluk haaien,en waarin zij zeiven eens, wanneer hun verftand rijper wordt, die zelfde wijsheid vinden zullen; maar in hunne eerfte kinderjaaren zal ik hun dat boek nog niet in handen geeven , alleen zal ik hun daaruit zulke plaatfenvoorleezen, en daar over met hun fpreken, als voor hunne vatbaarheid gefchikt zijn: dus zal hun eerbied voor hetzelve, zoo wel als hunne nieuwsgierigheid na deszelfs inhoud, geheel levendig blijven, en niet verzadigd zijn van het zielloos leezen van eenige onbegrepene klanken, op dien tijd wanneer zij 'er eigentlijk hun voordeel eerst mede kunnen doen: en die nieuwsgierigheid, dien eerbied hoop

ik