is toegevoegd aan uw favorieten.

Reinhart, of Natuur en godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI. BOEK. *4*

hunne gezondheid en de verfterking hunner vermogens: flaaffche dwang is geheel vreemd in hunnen kring, liefde en redelijkheid alleen ftellen de perken aan hunne neigingen; voor hunne moeder, zoo wel als voor mij, voeden zij eerbied en gehoorzaamheid ; en die goede , zachte moeder gebruikt nooit den naam van vader als een voorwerp van fchrik, als een geefel hunner ftoutheid, om hunne gehoorzaamheid te dwingen : waar is akeliger denkbeeld voor een waar vader, dan de fchrik, en niet de liefde van zijne lieve wichten te zijn? ook hun vader is, even als hunne moeder, hun vriend ; en , daar het pas geeft, hun fpeelmakker, voor wien zij het openhartigst vertrouwen voeden, en die hun kinderlijk geluk , zoo wel als hunne menfchen - blijdfchap, en hunne aardfche, zoo wel als hunne hemelfche zaligheid , poogt te bevorderen.

Dikwijls bejammer ik de enge beperktheid van mijne eigene kundigheden en krachten , waardoor hier , in een Land waar de jeugd geene onderwijzers vindt, veele vermogens, welke in mijne lieve kindertjens welligt fluimeren, onontwikkeld zullen moeten blijven: de Natuur heeft louize misfchien tot eene zangeres gevormd; haar genie voor deeze kunst, haare lieve,zachte item belooft mij dit; maar wanneer geen helpende hand die genie onderfteunt, zal zij welligt in

MI, se e 1,3 Q zig